Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《憫上》

Library Resources
1 憫上:
哀世兮睩睩,諓諓兮嗌喔。
眾多兮阿媚,骫靡兮成俗。
貪枉兮黨比,貞良兮煢獨。
鵠竄兮枳棘,鵜集兮帷幄。
蘮蕠兮青蔥,槁本兮萎落。
睹斯兮偽惑,心為兮隔錯。
逡巡兮圃藪,率彼兮畛陌。
川谷兮淵淵,山峊兮峉峉。
叢林兮崟崟,株榛兮嶽嶽。
霜雪兮漼溰,冰凍兮洛澤。
東西兮南北,罔所兮歸薄。
庇廕兮枯樹,匍匐兮巖石。
踡跼兮寒局數,獨處兮志不申。
年齒盡兮命迫促,魁壘擠摧兮常困辱。
含憂強老兮愁無樂。
鬚髮薴悴兮顠鬢白,思靈澤兮一膏沐。
懷蘭英兮把瓊若,待天明兮立躑躅。
雲矇矇兮電鯈爍,孤雌驚兮鳴呴呴。
思怫鬱兮肝切剝,忿悁悒兮孰訴告。

URN: ctp:chu-ci/min-shang