Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《傷時》

Library Resources
1 傷時:
惟昊天兮昭靈,陽氣發兮清明。
風習習兮和煖,百草萌兮華榮。
堇荼茂兮扶疏,蘅芷彫兮瑩嫇。
愍貞良兮遇害,將夭折兮碎糜。
時混混兮澆饡,哀當世兮莫知。
覽往昔兮俊彥,亦詘辱兮係纍。
管束縛兮桎梏,百貿易兮傳賣。
遭桓繆兮識舉,才德用兮列施。
且從容兮自慰,玩琴書兮游戲。
迫中國兮迮狹,吾欲之兮九夷。
超五嶺兮嵯峨,觀浮石兮崔嵬。
陟丹山兮炎野,屯余車兮黃支。
就祝融兮稽疑,嘉己行兮無為。
乃回朅兮北逝,遇神孈兮宴娭。
欲靜居兮自娛,心愁慼兮不能。
放余轡兮策駟,忽飆騰兮浮雲。
蹠飛杭兮越海,從安期兮蓬萊。
緣天梯兮北上,登太一兮玉臺。
使素女兮鼓簧,乘戈和兮謳謠。
聲噭誂兮清和,音晏衍兮要婬。
咸欣欣兮酣樂,余眷眷兮獨悲。
顧章華兮太息,志戀戀兮依依。

URN: ctp:chu-ci/shang-shi