Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《陶壅》

Library Resources
1 陶壅:
覽杳杳兮世惟,余惆悵兮何歸。
傷時俗兮溷亂,將奮翼兮高飛。
駕八龍兮連蜷,建虹旌兮威夷。
觀中宇兮浩浩,紛翼翼兮上躋。
浮溺水兮舒光,淹低佪兮京沶。
屯余車兮索友,睹皇公兮問師。
道莫貴兮歸真,羨余術兮可夷。
吾乃逝兮南娭,道幽路兮九疑。
越炎火兮萬里,過萬首兮嶷嶷。
濟江海兮蟬蛻,絕北梁兮永辭。
浮雲鬱兮晝昏,霾土忽兮塺塺。
息陽城兮廣夏,衰色罔兮中怠。
意曉陽兮燎寤,乃自軫兮在茲。
思堯、舜兮襲興,幸咎繇兮獲謀。
悲九州兮靡君,撫軾歎兮作詩。

URN: ctp:chu-ci/tao-yong