Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《通路》

Library Resources
1 通路:
天門兮墜戶,孰由兮賢者?
無正兮溷廁,懷德兮何睹?
假寐兮愍斯,誰可與兮寤語?
痛鳳兮遠逝,畜鴳兮近處。
鯨鱘兮幽潛,從蝦兮游陼。
乘虯兮登陽,載象兮上行。
朝發兮蔥嶺,夕至兮明光。
北飲兮飛泉,南採兮芝英。
宣游兮列宿,順極兮彷徉。
紅採兮騂衣,翠縹兮為裳。
舒佩兮綝纚,竦余劍兮乾將。
騰蛇兮後從,飛駏兮步旁。
微觀兮玄圃,覽察兮瑤光。
啟匱兮探筴,悲命兮相當。
紉蕙兮永辭,將離兮所思。
浮雲兮容與,道余兮何之?
遠望兮仟眠,聞雷兮闐闐。
陰憂兮感余,惆悵兮自憐。

URN: ctp:chu-ci/tong-lu