Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蓄英》

Library Resources
1 蓄英:
秋風兮蕭蕭,舒芳兮振條。
微霜兮眇眇,病殀兮鳴蜩。
玄鳥兮辭歸,飛翔兮靈丘。
望谿谷兮滃鬱,熊羆兮呴嗥。
唐虞兮不存,何故兮久留?
臨淵兮汪洋,顧林兮忽荒。
修余兮袿衣,騎霓兮南上。
乘雲兮回回,亹亹兮自強。
將息兮蘭皋,失志兮悠悠。
蒶蘊兮黴鯬,思君兮無聊。
身去兮意存,愴恨兮懷愁。

URN: ctp:chu-ci/xu-ying