Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《昭世》

Library Resources
1 昭世:
世溷兮冥昏,違君兮歸真。
乘龍兮偃蹇,高迴翔兮上臻。
襲英衣兮緹䌌,披華裳兮芳芬。
登羊角兮扶輿,浮雲漠兮自娛。
握神精兮雍容,與神人兮相胥。
流星墜兮成雨,進瞵盼兮上丘墟。
覽舊邦兮滃鬱,余安能兮久居。
志懷逝兮心懰慄,紆余轡兮躊躇。
聞素女兮微歌,聽王後兮吹竽。
魂悽愴兮感哀,腸回回兮盤紆。
撫余佩兮繽紛,高太息兮自憐。
使祝融兮先行,令昭明兮開門。
馳六蛟兮上徵,竦余駕兮入冥。
歷九州兮索合,誰可與兮終生。
忽反顧兮西囿,睹軫丘兮崎傾。
橫垂涕兮泫流,悲余後兮失靈。

URN: ctp:chu-ci/zhao-shi