Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《觀德》

Library Resources
1 觀德:
天地者,萬物之本,先祖之所出也。廣大無極,其德昭明,歷年眾多,永永無疆。天出至明,眾知類也,其伏無不也。地出至晦,星日為明,不敢暗。君臣、父子、夫婦之道取之此。大禮之終也,臣子三年不敢當。雖當之,必稱先君,必稱先人,不敢貪至尊也。百禮之貴,皆編於月。月編於時,時編於君,君編於天。天之所棄,天下弗桀紂是也。天子之所誅絕,臣子弗得立,蔡世子逢丑父是也。天父父所絕,子孫不得屬,魯莊公之不得念母,術輒之辭父命是也。故受命而海內順之,猶眾星之共北辰,流水之宗滄海也。況生天地之間,法太祖先人之容貌,則其至德取象,眾名尊貴,是以聖人為貴也。泰伯至德之侔天地也,上帝為之廢適易姓而子之。讓其至德,海內懷歸之。泰伯三讓而不敢就位。伯邑考知群心貳,自引而激,順神明也。至德以受命,豪英高明之人輻歸之。高者列為公侯,下至卿大夫,濟濟乎哉,皆以德序。是故吳魯同姓也,鐘離之會不得序而稱君,殊魯而會之,為其夷狄之行也。雞父之戰,吳不得與中國為禮。至於伯莒黃池之行,變而反道,乃爵而不殊。召陵之會,魯君在是而不得為主,避齊桓也。魯桓即位十三年,齊、宋、衛、燕舉師而東,紀、鄭與魯戮力而報之。後其日,以魯不得遍,避紀侯與鄭厲公也。《春秋》常辭,夷狄不得與中國為禮。至之戰,夷狄反道,中國不得與夷狄為禮,避楚莊也。邢衛,魯之同姓也,狄人滅之,《春秋》為諱,避齊桓也。當其如此也,惟德是親,是故周之子孫,其親等也,四時等也,而春最先。十二月等也,而正月最先。德等也,則先親親。魯十二公等也,而定哀最尊。衛俱諸夏也,善稻之會,獨先內之,為其與我同姓也。吳俱夷狄也,相之會,獨先外之,為其與我同姓也。滅國十五有余,獨先諸夏,魯晉俱諸夏也,譏二名,獨先及之。盛伯郜子俱當絕,而獨不名,為其與我同姓兄弟也。外出者眾,以母弟出,獨大惡之,為其亡母背骨肉也。滅人者莫絕,衛侯毀滅同姓獨絕,賤基其本祖而忘先也。親等從近者始,立適以長,母以子貴先。甲戌、己丑,陳侯鮑卒,書所見也,而不言其暗者。隕石於宋五,六退飛,耳聞而記,目見而書,或徐或察,皆以其先接於我者序之。其於會朝聘之禮亦猶是。諸侯與盟者眾矣,而儀父獨漸進。鄭僖公方來會我而道殺,《春秋》致其意,謂之如會。潞子離狄而歸,黨以得亡,《春秋》謂之子,以領其意。包來、首戴、洮、踐土與操之會,陳鄭去我,謂之逃歸;鄭處而不來,謂之乞盟;陳侯後至,謂之如會,莒人疑我,貶而稱人。諸侯朝魯者眾矣,而滕薛獨稱侯。州公化我,奪爵而無號。吳楚國先聘我者見賢,曲棘與之戰,先憂我者見尊。

URN: ctp:chun-qiu-fan-lu/guan-de