Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《治乱五行》

Library Resources
1 治乱五行:
火干木,蛰虫蚤出,雷蚤行。

2 治乱五行:
土干木,胎夭卵鸟虫多伤。金干木,有兵。水干木,春下霜。

3 治乱五行:
土干火,则多雷。金干火,草木夷。木干火,则地动。

4 治乱五行:
金干土,则五谷伤,有殃。水干土,夏寒雨霜。木干土,虫不为。

5 治乱五行:
水干金,则鱼不为。木干金,则草木再生。火干金,则草木秋荣。土干金,五谷不成。

6 治乱五行:
木干水,冬蛰不藏。土干水,则蛰虫冬出。火干水,则星坠。金干水,则冬大寒。

URN: ctp:chun-qiu-fan-lu/zhi-luan-wu-xing