Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 哀公二十一年

《哀公二十一年》

Library Resources
2 哀公二十... :
二十一年,夏,五月,越人始來。
秋,八月,公及齊侯,邾子,盟于顧,齊人責稽首,因歌之,曰,魯人之皋,數年不覺,使我高蹈,唯其儒書,以為二國憂,是行也,公先至于陽穀,齊閭丘息曰,君辱舉玉趾,以在寡君之軍,群臣將傳遽以告寡君,比其復也,君無乃勤,為僕人之未次,請除館於舟道,辭曰,敢勤僕人。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-er-shi-yi-nian