Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《哀公十年》

Library Resources
1 哀公十年:
十年,春,王二月,邾子益来奔。
公会吴伐齐。
三月,戊戌,齐侯阳生卒。
夏,宋人伐郑。
晋赵鞅帅师侵齐。
五月,公至自伐齐。
葬齐悼公。
卫公孟彄自齐归于卫。
薛伯夷卒。
秋,葬薛惠公。
冬,楚公子结帅师伐陈。
吴救陈。

2 哀公十年:
十年,春,邾隐公来奔,齐甥也,故遂奔齐,公会吴子,邾子,郯子,伐齐南鄙,师于鄎。
齐人弑悼公,赴于师,吴子三日哭于军门之外,徐承帅舟师,将自海入齐,齐人败之,吴师乃还。
夏赵鞅帅师伐齐,大夫请卜之,赵孟曰,吾卜于此起兵,事不再令,卜不袭吉,行也,于是乎取犁及辕,毁高唐之郭,侵及赖而还。
秋,吴子使来复儆师。
冬,楚子期伐陈,吴延州来季子救陈,谓子期曰,二君不务德,而力争诸侯,民何罪焉,我请退,以为子名务德而安,民乃还。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-shi-nian