Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《成公元年》

Library Resources
1 成公元年:
元年,春,王正月,公即位。
二月,辛酉,葬我君宣公。
無冰。
三月,作丘甲。
夏,臧孫許,及晉侯,盟于赤棘。
秋,王師敗績于茅戎。
冬,十月。

2 成公元年:
元年,春,晉侯使瑕嘉平戎于王,單襄公如晉拜成,劉康公徼戎,將遂伐之,叔服曰,背盟而欺大國,此必敗,背盟不祥,欺大國不義,神人弗助,將何以勝,不聽,遂伐茅戎,三月,癸未,敗績于徐吾氏。
為齊難故,作丘甲。
聞齊將出楚師,夏,盟于赤棘。
秋,王人來告敗。
冬,臧宣叔令脩賦繕完,具守備,曰,齊楚結好,我新與晉盟,晉楚爭盟,齊師必至,雖晉人伐齊,楚必救之,是齊楚同我也,知難而有備,乃可以逞。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/cheng-gong-yuan-nian