Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《定公七年》

Library Resources
1 定公七年:
七年,春,王正月。
夏,四月。
秋,齊侯,鄭伯,盟于鹹。
齊人執衛行人,北宮結,以侵衛,齊侯,衛侯,盟于沙。
大雩。
齊國夏帥師伐我西鄙。
九月,大雩,冬,十月。

2 定公七年:
七年,春,二月,周儋翩入于儀栗以叛。
齊人歸鄆陽關,陽虎居之以為政。
夏,四月,單武公,劉桓公,敗尹氏于窮谷。
秋,齊侯,鄭伯,盟于鹹,徵會于衛,衛侯欲叛晉,諸大夫不可,使北宮結如齊,而私於齊侯,曰,執結以侵我,齊侯從之,乃盟于瑣,齊國夏伐我,陽虎御季桓子,公斂處父御孟懿子,將宵軍齊師,齊師聞之,墮伏而待之,處父曰,虎不圖禍,而必死,苫夷曰,虎陷二子於難,不待有司,余必殺女,虎懼,乃還,不敗。
冬,十一月,戊午,單子,劉子,逆王于慶氏,晉籍秦逆王,己巳,王入于王城,館于公族黨氏,而後朝于莊宮。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ding-gong-qi-nian