Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《定公十年》

Books referencing 《定公十年》 Library Resources
1 定公十年:
十年,春,王三月,及齐平。
夏,公会齐侯于夹谷,公至自夹谷。
晋赵鞅帅师围卫。
齐人来归郓,欢,龟阴,田。
叔孙州仇,仲孙何忌,帅师围郈。
秋,叔孙州仇,仲孙何忌,帅师围郈。
宋乐大心出奔曹,宋公子地出奔陈。
冬,齐侯,卫侯,郑游速,会于安甫。
叔孙州仇如齐。
宋公之弟辰,暨仲佗,石彄,出奔陈。

2 定公十年:
十年,春,及齐平。
夏,公会齐侯于祝其,实夹谷,孔丘相,犁弥言于齐侯曰,孔丘知礼而无勇,若使莱人以兵劫鲁侯,必得志焉,齐侯从之,孔丘以公退,曰,士兵之,两君合好,而裔夷之俘,以兵乱之,非齐君所以命诸侯也,裔不谋夏,夷不乱华,俘不干盟,兵不逼好,于神为不祥,于德为愆义,于人为失礼,君必不然,齐侯闻之,遽辟之,将盟,齐人加于载书曰,齐师出竟,而不以甲车三百乘从我者,有如此盟,孔丘使兹无还揖对曰,而不反我汶阳之田,吾以共命者,亦如之,齐侯将享公,孔丘谓梁丘,据,曰,齐鲁之故,吾子何不闻焉,事既成矣,而又享之,是勤执事也,且牺象不出门,嘉乐不野合,飨而既具,是弃礼也,若其不具,用秕稗也,用秕稗君辱,弃礼名恶,子盍图之,夫享所以昭德也,不昭不如其已也,乃不果享,齐人来归郓欢龟阴之田。
晋赵鞅围卫,报夷仪也,初,卫侯伐邯郸午于寒氏,城其西北而守之,宵熸,及晋围卫,午以徒七十人门于卫西门,杀人于门中,曰,请报寒氏之役,涉佗曰,夫子则勇矣,然我往,必不敢启门,亦以徒七十人,旦门焉,步左右,皆至而立,如植,日中不启门,乃退,反役,晋人讨卫之叛故,曰,由涉佗成何,于是执涉佗以求成于卫,卫人不许,晋人遂杀涉佗,成何奔燕,君子曰,此之谓弃礼,必不钧,诗曰,人而无礼,胡不遄死,涉佗亦遄矣哉。
初,叔孙成子欲立武叔,公若藐固谏曰,不可,成子立之而卒,公南使贼射之,不能杀,公南为马正,使公若为郈宰,武叔既定,使郈马正侯犯,杀公若,不能,其圉人曰,吾以剑过朝,公若必曰,谁之剑也,吾称子以告,必观之,吾伪固,而授之未,则可杀也,使如之,公若曰,尔欲吴王我乎,遂杀公若,侯犯以郈叛,武叔懿子围郈,弗克,秋,二子及齐师复围郈,弗克,叔孙谓郈工师驷赤曰,郈非唯叔孙氏之忧,社稷之患也,将若之何,对曰,臣之业,在扬水卒章之四言矣,叔孙稽首,驷赤谓侯犯曰,居齐鲁之际而无事,必不可矣,子盍求事于齐以临民,不然,将叛,侯犯从之,齐使至,驷赤与郈人为之宣言于郈中,曰,侯犯将以郈易于齐,齐人将迁郈民,众凶惧,驷赤谓侯犯曰,众言异矣,子不如易于齐,与其死也,犹是郈也,而得纾焉,何必此,齐人欲以此逼鲁,必倍与子地,且盍多舍甲于子之门,以备不虞,侯犯曰,诺,乃多舍甲焉,侯犯请易于齐,齐有司观郈将至,驷赤使周走呼曰,齐师至矣,郈人大骇,介侯犯之门甲,以围侯犯,驷赤将射之,侯犯止之,曰,谋免我,侯犯请行,许之,驷赤先如宿,侯犯殿,每出一门,郈人闭之,及郭门,止之曰,子以叔孙氏之甲出,有司若诛之,群臣惧死,驷赤曰,叔孙氏之甲有物,吾未敢以出,犯谓驷赤曰,子止而与之数,驷赤止而纳鲁人,侯犯奔齐,齐人乃致郈。
宋公子地嬖蘧富腊,十一分其室,而以其五与之,公子地有白马四,公嬖向魋,魋欲之,公取而朱其尾鬣以与之,地怒,使其徒抶魋而夺之,魋惧将走,公闭门而泣之目尽肿,母弟辰曰,子分室以与猎也,而独卑魋,亦有颇焉,子为君礼,不过出竟,君必止子,公子地出奔陈,公弗止,辰为之请,弗听,辰曰,是我迋吾兄也,吾以国人出,君谁与处,冬,母弟辰,暨仲佗,石彄,出奔陈。
武叔聘于齐,齐侯享之,曰,子叔孙,若使郈在君之他竟,寡人何知焉,属与敝邑际,故敢助君忧之,对曰,非寡君之望也,所以事君,封疆社稷是以,敢以家隶,勤君之执事,夫不令之臣,天下之所恶也,君岂以为寡君赐。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ding-gong-shi-nian