Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 僖公二十九年

《僖公二十九年》

Library Resources
1 僖公二十... :
二十有九年,春,介葛盧來。
公至自圍許。
夏,六月,會王人,晉人,宋人,齊人,陳人,蔡人,秦人,盟于翟泉。
秋,大雨雹。
冬,介葛盧來。

2 僖公二十... :
二十九年,春,葛盧來朝,舍于昌衍之上,公在會,饋之芻米,禮也。
夏,公會王子虎,晉孤偃,宋公孫固,齊國歸父,陳轅濤塗,秦小子憖,盟于翟泉,尋踐土之盟,且謀伐鄭也,卿不書,罪之也,在禮,卿不會公侯,會伯子男可也。
秋,大雨雹,為災也。
冬,介葛盧來,以未見公,故復來朝,禮之,加燕好,介葛盧聞牛鳴,曰,是生三犧,皆用之矣,其音云,問之而信。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-er-shi-jiu-nian