Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公三十年》

Library Resources
1 僖公三十... :
三十年,春,王正月。
夏狄侵齊。
秋,衛殺其大夫元咺,及公子瑕,衛侯鄭歸于衛。
晉人,秦人,圍鄭,介人侵蕭,冬,天王使宰周公來聘,公子遂如京師,遂如晉。

2 僖公三十... :
三十年,春,晉人侵鄭,以觀其可攻與否,狄間晉之有鄭虞也,夏,狄侵齊。
晉侯使醫衍酖衛侯,甯俞貨醫,使薄其酖,不死,公為之請,納玉於王,與晉侯,皆十榖,王許之,秋,乃釋衛侯。
衛侯使賂周歂,冶廑,曰,苟能納我,吾使爾為卿,周冶殺元咺,及子適,子儀,公入祀先君,周冶既服將命,周歂先入,及門,遇疾而死,冶廑辭卿。
九月,甲午,晉侯,秦伯,圍鄭,以其無禮於晉,且貳於楚也,晉軍函陵,秦軍汜南,佚之狐言於鄭伯曰,國危矣,若使燭之武見秦君,師必退,公從之,辭曰,臣之壯也,猶不如人,今老矣,無能為也已。公曰:吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也。然鄭亡,子亦有不利焉,許之,夜縋而出,見秦伯曰,秦晉圍鄭,鄭既知亡矣,若亡鄭而有益於君,敢以煩執事,越國以鄙遠,君知其難也,焉用亡鄭以倍鄰,鄰之厚,君之薄也,若舍鄭以為東道主,行李之往來,共其乏困,君亦無所害,且君嘗為晉君賜矣,許君焦瑕,朝濟而夕設版焉,君之所知也,夫晉何厭之有,既東封鄭,又欲肆其西封。若不闕秦,將焉取之?闕秦以利晉,唯君圖之。秦伯說,與鄭人盟,使杞子逢孫楊孫戍之,乃還,子犯謂擊之,公曰,不可。微夫人之力不及此。因人之力而敝之,不仁,失其所與,不知。以亂易整,不武。吾其還也,亦去之。
初,鄭公子蘭出奔晉,從於晉侯伐鄭,請無與圍鄭,許之,使待命于東,鄭石甲父,侯宣多,逆以為大子,以求成于晉,晉人許之。
冬,王使周公閱來聘,饗有昌歜,白,黑,形鹽,辭曰,國君文足昭也,武可畏也,則有備物之饗,以象其德,薦五味,羞嘉穀,鹽虎形,以獻其功,吾何以堪之。
東門襄仲將聘于周,遂初聘于晉。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-san-shi-nian