Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公十八年》

Library Resources
1 僖公十八... :
十有八年,春,王正月,宋公,曹伯,衛人,邾人,伐齊。
夏,師救齊。
五月,戊寅,宋師及齊師戰于甗,齊師敗績。
狄救齊。
秋,八月,丁亥,葬齊桓公。
冬,邢人,狄人,伐衛。

2 僖公十八... :
十八年,春,宋襄公以諸侯伐齊,三月,齊人殺無虧。
鄭伯始朝于楚,楚子賜之金,既而悔之,與之盟曰,無以鑄兵,故以鑄三鍾。
齊人將立孝公,不勝四公子之徒,遂與宋人戰,夏,五月,宋敗齊師于甗,立孝公而還。
秋八月,葬齊桓公。
冬,邢人,狄人,伐衛,圍菟圃,衛侯以國讓父兄子弟,及朝眾曰,苟能治之,燬請從焉,眾不可,而從師于訾婁,狄師還。
梁伯益其國而不能實也,命曰新里,秦取之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-shi-ba-nian