Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公五年》

Books referencing 《僖公五年》 Library Resources
1 僖公五年:
五年,春,晉侯殺其世子申生。
杞伯姬來,朝其子。
夏,公孫茲如牟。
公及齊侯,宋公,陳侯,衛侯,鄭伯,許男,曹伯,會王世子于首止。
秋,八月,諸侯盟于首止,鄭伯逃歸,不盟。
楚人滅弦,弦子奔黃。
九月,戊申朔,日有食之。
冬,晉人執虞公。

2 僖公五年:
五年,春,王正月,辛亥朔,日南至,公既視朔,遂登觀臺以望,而書,禮也。凡分,至,啟,閉,必書雲物,為備故也。
晉侯使以殺大子申生之故來告,初,晉侯使士蒍為二公子築蒲與屈,不慎,寘薪焉,夷吾訴之,公使讓之,士蒍稽首而對曰,臣聞之,無喪而慼,憂必讎焉,無戎而城,讎必保焉,寇讎之保,又何慎焉,守官廢命,不敬,固讎之保,不忠,失忠與敬,何以事君,詩云,懷德惟寧,宗子惟城,君其脩德而固宗子,何城如之,三年將尋師焉,焉用慎,退而賦曰,狐裘尨茸,一國三公,吾誰適從,及難,公使寺人披伐蒲,重耳曰,君父之命不校,乃徇曰,校者,吾讎也,踰垣而走,披斬其袪,遂出奔翟。
夏,公孫茲如牟,娶焉。
會于首止,會王大子鄭,謀寧周也。
陳轅宣仲怨鄭申侯之反己於召陵,故勸之城其賜邑,曰,美城之,大名也,子孫不忘,吾助子請,乃為之請於諸侯而城之,美遂譖諸鄭伯曰,美城其賜邑,將以叛也,申侯由是得罪。
秋,諸侯盟,王使周公召鄭伯曰,吾撫女以從楚,輔之以晉,可以少安,鄭伯喜於王命,而懼其不朝於齊也,故逃歸不盟,孔叔止之曰,國君不可以輕,輕則失親,失親患必至,病而乞盟,所喪多矣,君必悔之,弗聽,逃其師而歸。
楚鬥穀於菟滅弦,弦子奔黃,於是江,黃,道,柏,方睦於齊,皆弦姻也,弦子恃之而不事楚,又不設備,故亡。
晉侯復假道於虞以伐虢,宮之奇諫曰,虢,虞之表也,虢亡,虞必從之,晉不可啟,寇不可翫。一之謂甚,其可再乎。諺所謂輔車相依,脣亡齒寒者,其虞虢之謂也。公曰,晉,吾宗也,豈害我哉,對曰,大伯,虞仲,大王之昭也,大伯不從,是以不嗣,虢仲,虢叔,王季之穆也,為文王卿士,勳在王室,藏於盟府,將虢是滅,何愛於虞,且虞能親於桓莊乎,其愛之也。桓莊之族何罪,而以為戮,不唯偪乎,親以寵偪,猶尚害之,況以國乎?公曰,吾享祀豐絜,神必據我。對曰,臣聞之,鬼神非人實親,惟德是依,故《周書》曰:「皇天無親,惟德是輔」,又曰:「黍稷非馨,明德惟馨」,又曰:「民不易物,惟德緊物。」如是則非德,民不和,神不享矣。神所馮依,將在德矣,若晉取虞,而明德以薦馨香,神其吐之乎,弗聽,許晉使。宮之奇以其族行。曰,虞不臘矣,在此行也,晉不更舉矣,八月,甲午,晉侯圍上陽問於卜偃曰,吾其濟乎,對曰,克之,公曰,何時,對曰,童謠云,丙之晨,龍尾伏辰,均服振振,取虢之旂,鶉之賁賁,天策焞焞,火中成軍,虢公其奔,其九月十月之交乎。丙子旦,日在尾,月在策,鶉火中,必是時也。冬,十二月,丙子朔,晉滅虢,虢公醜奔京師,師還館于虞,遂襲虞,滅之,執虞公,及其大夫井伯,以媵秦穆姬,而脩虞祀,且歸其職貢於王,故書曰,晉人執虞公,罪虞,且言易也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-wu-nian