Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襄公七年》

Books referencing 《襄公七年》 Library Resources
1 襄公七年:
七年,春,郯子來朝。
夏,四月,三卜郊不從,乃免牲。
小邾子來朝。
城費。
秋,季孫宿如衛。
八月,螽。
冬,十月,衛侯使孫林父來聘,壬戌,及孫林父盟,楚公子貞帥師圍陳。
十有二月,公會晉侯,宋公,陳侯,衛侯,曹伯,莒子,邾子,于鄬,鄭伯髡頑如會,未見諸侯,丙戌,卒于鄵,陳侯逃歸,

2 襄公七年:
七年,春,郯子來朝,始朝公也。
夏,四月,三卜郊不從,乃免牲,孟獻子曰,吾乃今而後知有卜筮,夫郊祀后稷,以祈農事也,是故啟蟄而郊,郊而後耕,今既耕而卜郊,宜其不從也。
南遺為費宰,叔仲昭伯為隧正,欲善季氏,而求媚於南遺,謂遺請城費,吾多與而役,故季氏城費。
小邾穆公來朝,亦始朝公也。
秋,季武子如衛,報子叔之聘,且辭緩報,非貳也。
冬,十月,晉韓獻子告老,公族穆子有廢疾,將立之,辭曰,詩曰,豈不夙夜,謂行多露,又曰,弗躬弗親,庶民弗信,無忌不才,讓其可乎,請立起也,與田蘇游,而曰好仁,詩曰,靖共爾位,好是正直,神之聽之,介爾景福,恤民為德,正直為正,正曲為直,參和為仁,如是則神聽之,介福降之,立之,不亦可乎,庚戌,使宣子朝,遂老,晉侯謂韓無忌仁,使掌公族大夫。
衛孫文子來聘,且拜武子之言,而尋孫桓子之盟,公登亦登,叔孫穆子相,趨進曰,諸侯之會,寡君未嘗後衛君,今吾子不後寡君,寡君未知所過。吾子其少安。孫子無辭,亦無悛容,穆叔曰,孫子必亡,為臣而君,過而不悛,亡之本也,詩曰,退食自公,委蛇委蛇,謂從者也,衡而委蛇必折。
楚子囊圍陳,會于鄬以救之。
鄭僖公之為大子也,於成之十六年,與子罕適晉,不禮焉,又與子豐適楚,亦不禮焉,及其元年,朝于晉,子豐欲愬諸晉而廢之,子罕止之,及將會于鄬,子駟相,又不禮焉,侍者諫,不聽,又諫,殺子,及鄵,子駟使賊夜弒僖公,而以瘧疾赴于諸侯,簡公生五年,奉而立之。
陳人患楚,慶虎,慶寅,謂楚人曰,吾使公子黃往而執之,楚人從之,二慶使告陳侯于會曰,楚人執公子黃矣,君若不來,群臣不忍社稷宗廟,懼有二圖,陳侯逃歸。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xiang-gong-qi-nian