Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公十年》

Library Resources
1 宣公十年:
十年,春,公如齊,公至自齊。
齊人歸我濟西田。
夏,四月,丙辰,日有食之。
己巳,齊侯元卒。
齊崔氏出奔衛。
公如齊,五月,公至自齊。
癸巳,陳夏徵舒弒其君平國。
六月,宋師伐滕。
公孫歸父如齊。
葬齊惠公,晉人,宋人,衛人,曹人,伐鄭。
秋,天王使王季子來聘。
公孫歸父帥師伐邾,取繹。
大水。
季孫行父如齊。
冬,公孫歸父如齊,齊侯使國佐來聘。
饑,楚子伐鄭。

2 宣公十年:
十年,春,公如齊,齊侯以我服故,歸濟西之田。
夏,齊惠公卒,崔杼有寵於惠公,高,國畏其偪也,公卒而逐之,奔衛,書曰,崔氏,非其罪也,且告以族,不以名,凡諸侯之大夫違,告於諸侯曰,某氏之守臣某,失守宗廟,敢告,所有玉帛之使者則告,不然則否。
公如齊奔喪。
陳靈公與孔寧,儀行父,飲酒於夏氏,公謂行父曰,徵舒似女,對曰,亦似君,徵舒病之,公出,自其廄射而殺之,二子奔楚。
滕人恃晉而不事宋,六月,宋師伐滕。
鄭及楚平,諸侯之師伐鄭,取成而還。
秋,劉康公來報聘。
師伐邾,取繹。
季文子初聘于齊。
冬子家如齊,伐邾故也,國武子來報聘。
楚子伐鄭,晉士會救鄭,逐楚師于潁北,諸侯之師戍鄭,鄭子家卒,鄭人討幽公之亂,斲子家之棺而逐其族,改葬幽公,諡之曰靈。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xuan-gong-shi-nian