Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《宣公十一年》

Books referencing 《宣公十一年》 Library Resources
1 宣公十一... :
十有一年,春,王正月。
夏,楚子,陈侯,郑伯,盟于辰陵。
公孙归父会齐人伐莒。
秋,晋侯会狄于攒函。
冬,十月,楚人杀陈夏徵舒。
丁亥,楚子入陈,纳公孙宁仪行父于陈。

2 宣公十一... :
十一年,春楚子伐郑,及栎,子良曰,晋楚不务德而兵争,与其来者可也,晋楚无信,我焉得有信,乃从楚,夏,楚盟于辰陵,陈郑服也。
楚左尹子重侵宋,王待诸郔。
令尹蒍艾猎城沂,使封人虑事,以授司徒,量功命日,分财用,平板干,称畚筑,程土物,议远迩,略基趾,具糇粮,度有司,事三旬而成,不愆于素。
晋郤成子求成于众狄,众狄疾赤狄之役,遂服于晋,秋,会于攒函,众狄服也,是行也,诸大夫欲召狄,郤成子曰,吾闻之,非德莫如勤,非勤何以求人,能勤有继,其从之也,诗曰,文王既勤止,文王犹勤,况寡德乎。
冬,楚子为陈夏氏乱故,伐陈,谓陈人无动,将讨于少西氏,遂入陈,杀夏徵舒,轘诸栗门,因县陈,陈侯在晋,申叔时使于齐反,复命而退,王使让之曰,夏徵舒为不道,弑其君,寡人以诸侯讨而戮之,诸侯县公皆庆寡人,女独不庆寡人,何故,对曰,犹可辞乎,王曰,可哉,曰,夏徵舒弑其君,其罪大矣,讨而戮之,君之义也,抑人亦有言曰,牵牛以蹊人之田,而夺之牛,牵牛以蹊者,信有罪矣,而夺之牛,罚已重矣,诸侯之从也,曰,讨有罪也,今县陈,贪其富也,以讨召诸侯,而以贪归之,无乃不可乎,王曰,善哉,吾未之闻也,反之,可乎,对曰,吾侪小人,所谓取诸其怀而与之也,乃复封陈,乡取一人焉以归,谓之夏州,故书曰,楚子入陈,纳公孙宁,仪行父,于陈,书有礼也。
厉之役,郑伯逃归,自是楚未得志焉,郑既受盟于辰陵,又徼事于晋。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xuan-gong-shi-yi-nian