Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《隱公十年》

Library Resources
1 隱公十年:
十年,春,王二月,公會齊侯,鄭伯,于中丘。
夏,翬帥師會齊人,鄭人,伐宋。
六月,壬戌,公敗宋師于菅,辛未,取郜,辛巳,取防。
秋,宋人,衛人,入鄭,宋人,蔡人,衛人,伐戴,鄭伯伐取之。
冬,十月,壬午,齊人,鄭人入郕。

2 隱公十年:
十年,春,王正月,公會齊侯,鄭伯,于中丘,癸丑,盟于鄧,為師期。
夏,五月,羽父先會齊侯,鄭伯,伐宋。
六月,戊申,公會齊侯,鄭伯,于老桃,壬戌,公敗宋師于菅,庚午,鄭師入郜,辛未,歸于我,庚辰,鄭師入防,辛巳,歸于我,君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣,以王命討不庭,不貪其土,以勞王爵,正之體也。
蔡人,衛人,郕人,不會王命。
秋,七月,庚寅,鄭師入郊,猶在郊,宋人,衛人,入鄭,蔡人從之,伐戴,八月,壬戌,鄭伯圍戴,癸亥,克之,取三師焉,宋衛既入鄭,而以伐戴召蔡人,蔡人怒,故不和而敗。
九月,戊寅,鄭伯入宋。
冬齊人,鄭人,入郕,討違王命也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/yin-gong-shi-nian