Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十九年

《莊公二十九年》

Books referencing 《莊公二十九年》 Library Resources
1 莊公二十... :
二十有九年,春,新延廄。
夏,鄭人侵許。
秋,有蜚。
冬,十有二月,紀叔姬卒。
城諸及防。

2 莊公二十... :
二十九年,春,新作延廄,書不時也,凡馬,日中而出,日中而入。
夏,鄭人侵許,凡師,有鐘鼓曰伐,無曰侵,輕曰襲。
秋,有蜚,為災也,凡物,不為災,不書。
冬,十二月,城諸及防,書時也,凡土功,龍見而畢務,戒事也,火見而致用,水昏正而栽,日至而畢。
樊皮叛王。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-jiu-nian