Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十九年

《庄公二十九年》

Books referencing 《庄公二十九年》 Library Resources
1 庄公二十... :
二十有九年,春,新延厩。
夏,郑人侵许。
秋,有蜚。
冬,十有二月,纪叔姬卒。
城诸及防。

2 庄公二十... :
二十九年,春,新作延厩,书不时也,凡马,日中而出,日中而入。
夏,郑人侵许,凡师,有钟鼓曰伐,无曰侵,轻曰袭。
秋,有蜚,为灾也,凡物,不为灾,不书。
冬,十二月,城诸及防,书时也,凡土功,龙见而毕务,戒事也,火见而致用,水昏正而栽,日至而毕。
樊皮叛王。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-jiu-nian