Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公二十六年

《庄公二十六年》

Library Resources
1 庄公二十... :
二十有六年,春,公伐戎。
夏,公至自伐戎。
曹杀其大夫。
秋,公会宋人,齐人,伐徐。
冬,十有二月,癸亥朔,日有食之。

2 庄公二十... :
二十六年,春,晋士蒍为大司空。
夏,士蒍城绛,以深其宫。
秋,虢人侵晋,冬,虢人又侵晋。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-liu-nian