Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莊公三十年》

Library Resources
1 莊公三十... :
三十年,春,王正月。
夏,次于成。
秋,七月,齊人降鄣。
八月,癸亥,葬紀叔姬。
九月,庚午朔,日有食之,鼓用牲于社。
冬,公及齊侯遇于魯濟。
齊人伐山戎。

2 莊公三十... :
三十年,春,王命虢公討樊皮,夏,四月,丙辰,虢公入樊,執樊仲皮歸于京師。
楚公子元歸自伐鄭,而處王宮,鬥射,師諫,則執而梏之。
秋,申公鬥班殺子元,鬥穀於菟為令尹,自毀其家,以紓楚國之難。
冬,遇于魯濟,謀山戎也,以其病燕故也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-san-shi-nian