Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 庄公三十一年

《庄公三十一年》

Library Resources
1 庄公三十... :
三十有一年,春,筑台于郎。
夏,四月,薛伯卒。
筑台于薛。
六月,齐侯来献戎捷。
秋,筑台于秦。
冬,不雨。

2 庄公三十... :
三十一年,夏,六月,齐侯来献戎捷,非礼也,凡诸侯有四夷之功,则献于王,王以警于夷,中国则否,诸侯不相遗俘。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-san-shi-yi-nian