Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莊公十一年》

Books referencing 《莊公十一年》 Library Resources
1 莊公十一... :
十有一年,春,王正月。
夏,五月,戊寅,公敗宋師于鄑。
秋,宋大水。
冬,王姬歸于齊。

2 莊公十一... :
十一年,夏,宋為乘丘之役故,侵我,公禦之,宋師未陳而薄之,敗諸鄑,凡師,敵未陳曰敗某師,皆陳曰戰,大崩曰敗績,得雋曰克,覆而敗之曰取某師,京師敗,曰,王師敗績于某。
秋,宋大水。公使弔焉,曰,天作淫雨,害於粢盛,若之何不弔。對曰,孤實不敬,天降之災,又以為君憂,拜命之辱。臧文仲曰,宋其興乎,禹湯罪己,其興也悖焉,桀紂罪人,其亡也忽焉,且列國有凶,稱孤禮也,言懼而名禮,其庶乎。既而聞之曰,公子御說之辭也,臧孫達曰,是宜為君,有恤民之心。
冬,齊侯來逆共姬。
乘丘之役,公以金僕姑射南宮長萬,公右歂孫生搏之,宋人請之,宋公靳之,曰,始吾敬子,今子魯囚也,吾弗敬子矣,病之。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-shi-yi-nian