Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《公符》

Library Resources
1 公符:
公冠:自為主,迎賓揖,升自阼,立于席。

2 公符:
既醴,降自阼。

3 公符:
其餘自為主者,其降也自西階,以異,其餘皆與公同也。

4 公符:
公玄端與皮弁,皆鞸,朝服素鞸。

5 公符:
公冠,四加玄冕。

6 公符:
饗之以三獻之禮,無介,無樂,皆玄端。

7 公符:
其酬幣朱錦采,四馬,其慶也同。

8 公符:
天子儗焉。

9 公符:
太子與庶子,其冠皆自為主,其禮與士同,其饗賓也皆同。

10 公符:
成王冠,周公使祝雍祝王曰:「達而勿多也。」祝雍曰:「使王近於民,遠於年,嗇於時,惠於財,親賢使能。」

URN: ctp:da-dai-li-ji/gong-fu