Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《禮察》

Library Resources
1 禮察:
孔子曰:「君子之道譬猶防與?夫禮之塞,亂之所從生也;猶防之塞,水之所從來也。故以舊防為無用而壞之者,必有水敗;以舊禮為無所用而去之者,必有亂患。」故昏姻之禮廢,則夫婦之道苦,而淫辟之罪多矣;鄉飲酒之禮廢,則長幼之序失,而爭鬥之獄繁矣。聘射之禮廢,則諸侯之行惡,而盈溢之敗起矣。喪祭之禮廢,則臣子之恩薄,而倍死忘生之禮眾矣。

2 禮察:
凡人之知,能見已然,不能見將然。禮者,禁於將然之前;而法者,禁於已然之後。是故法之用易見,而禮之所為生難知也。

3 禮察:
若夫慶賞以勸善,刑罰以懲惡,先王執此之正,堅如金石,行此之信,順如四時;處此之功,無私如天地爾,豈顧不用哉?然如曰禮云禮云,貴絕惡於未萌、而起信於微眇,使民日從善遠罪而不自知也。孔子曰:「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎。」此之謂也。

4 禮察:
為人主計者,莫如安審取舍。取舍之極,定於內;安危之萌,應於外。安者,非一日而安也;危者,非一日而危也;皆以積然,不可不察也。善不積,不足以成名;惡不積,不足以滅身。而人之所行,各在其取舍。以禮義治之者積禮義,以刑罰治之者積刑罰;刑罰積而民怨倍,禮義積而民和親。故世主欲民之善同,而所以使民之善者異。或導之以德教,或歐之以法令。導之以德教者,德教行而民康樂;歐之以法令者,法令極而民哀戚。哀樂之感,禍福之應也。

5 禮察:
我以為秦王之欲尊宗廟而安子孫,與湯武同。然則如湯武能廣大其德,久長其後,行五百歲而不失;秦王亦欲至是,而不能持天下十餘年,即大敗之。此無佗故也,湯武之定取舍審,而秦王之定取舍不審也。易曰:「君子慎始,差若毫釐,繆之千里。」取舍之謂也。然則為人主師傅者,不可不日夜明此。

6 禮察:
問:「為天下如何?」曰:「天下,器也。今人之置器,置諸安處則安,置諸危處則危;而天下之情,與器無以異,在天子所置爾。湯武置天下於仁義禮樂而德澤洽,禽獸草木廣育,被蠻貊四夷,累子孫十餘世,歷年久五六百歲,此天下之所共聞也。秦王置天下於法令刑罰,德澤無一有,而怨毒盈世,民憎惡如仇讎,禍幾及身,子孫誅絕,此天下之所共見也。夫用仁義禮樂為天下者,行五六百歲猶存;用法令為天下者,十餘年即亡;是非明矅大驗乎?人言曰:『聽言之道,必以其事觀之,則言者莫妄言。』今子或言禮義之不如法令,教化之不如刑罰。人主胡不承殷周秦事以觀之乎?」

URN: ctp:da-dai-li-ji/li-cha