Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《諸侯釁廟》

Library Resources
1 諸侯釁廟:
成廟釁之以羊,君玄服立於寢門內,南向。祝、宗人、宰夫、雍人皆玄服。

2 諸侯釁廟:
宗人曰:「請令以釁某廟。」君曰:「諾。」遂入。雍人拭羊,乃行入廟門,碑南,北面東上。雍人舉羊,升屋自中,中屋南面,刲羊,血流于前,乃降。

3 諸侯釁廟:
門以雞,有司當門北面,雍人割雞屋下當門,郟室,割雞於室中,有司亦北面也。

4 諸侯釁廟:
既事,宗人告事畢,皆退。反命于君,君寢門中南向。宗人曰:「釁某廟事畢。」君曰:「諾。」宗人請就燕,君揖之,乃退。

URN: ctp:da-dai-li-ji/zhu-hou-xin-miao