Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

U+535A

Seal script

Jinwen

Alternate form
Semantic variant

Radical:+ 10 strokes = 12 strokes total.
References:Guangyun: p.508#31 Kangxi: p.157#13 Cihai: p.222r4c02 GSR: 771.a Hanyu: v1,p0066#02
Composition:Left: , right: . Component of: 𮑀 𠽢 𣽡 𭧧 𫓆
Mandarin: ㄅㄛˊ
Cantonese:bok3
Tang reconstruction:*bɑk bɑk
Shuowen:十部》博:大通也。从十从尃。尃,布也。
Guangyun:广韵·入声··》博:广也,大也,通也,从十尃亦州名春秋时齐之聊摄也,秦爲东郡地隋爲博州因博平县以名焉又姓古有博劳善相马也。补各切,二十。
Kangxi:康熙字典·十部·》博:《唐韵》补各切《集韵》《韵会》《正韵》伯各切,𠀤邦入声。《说文》大通也。从十尃。尃,布也,亦声。《徐曰》十者,成数也。《玉篇》广也,通也。《增韵》普也。《荀子·修身篇》多闻曰博。又《韵会》贸易也。古琴曲有不博金。又六博,局戏。《家语》君子不博,爲其兼行恶道故也。又州名。《韵会》春秋,齐之聊摄随爲博州。又姓。《韵会》古有博劳,善相马。
Fanqie:补各 (《广韵·入声··》)
Unihan definition:gamble, play games; wide, broad

Example usage

论语·雍也》:子曰:“君子学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”
The Master said, "The superior man, extensively studying all learning, and keeping himself under the restraint of the rules of propriety, may thus likewise not overstep what is right."
孟子·离娄下》:弈好饮酒,不顾父母之养,二不孝也。
The second is gambling and chess-playing, and being fond of wine, without attending to the nourishment of his parents.
礼记·曲礼上》:闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。
To acquire extensive information and remember retentively, while (at the same time) he is modest; to do earnestly what is good, and not become weary in so doing - these are the characteristics of him whom we call the superior man.
孝经·三才》:先王见教之可以化民也,是故先之以爱,而民莫遗其亲,陈之德义,而民兴行。
The ancient kings, seeing how their teachings could transform the people, set before them therefore an example of the most extended love, and none of the people neglected their parents. They set forth to them (the nature of) virtue and righteousness, and the people roused themselves to the practice of them.
扬子法言》:或问:“侍君子以乎?”
Someone asked: Does one attend the junzi by playing chess?
墨子·修身》:守道不笃,偏物不,辩是非不察者,不足与游。
And he who does not stand firm on principles and has neither wide knowledge nor penetrating judgment, is not worthy to be a companion.
庄子·天地》:为圃者曰:“子非夫学以拟圣,于于以盖众,独弦哀歌以卖名声于天下者乎?”
The other continued, 'Are you not the scholar whose great learning makes you comparable to a sage, who make it your boast that you surpass all others, who sing melancholy ditties all by yourself, thus purchasing a famous reputation throughout the kingdom?'
道德经》:知者不者不知。
Those who know (the Dao) are not extensively learned; the extensively learned do not know it.
商君书·垦令》:国之大臣诸大夫,闻辨慧游居之事,皆无得为。
If the Ministers of State and the Great Officers are not allowed to occupy themselves with extensive learning, brilliant discussions and idle living.
史记·殷本纪》:与之,令人为行。
With these he played chess, ordering some one to make the moves for them.
荀子·大略》:而穷者,訾也。
说苑·君道》:对曰:“人君之道清净无为,务在爱,趋在任贤。”
春秋繁露·玉杯》:矿人主大节则知暗,大则业厌。
韩诗外传·卷一》:水火不积,则光炎不:礼义不加乎国家,则功名不白。
大戴礼记·主言》:虽有地众民,不以其地治之,不可以霸主。
白虎通德论·》:尧犹嶢嶢也,至高之貌,清妙高远,优游衍,众圣之主,百王之长也。
新书·修政语上》:帝喾曰:德莫高于爱人,而政莫高于利人,故政莫大于信,治莫大于仁,吾慎此而已矣。
新序·善谋》:夫以王壤土之,人徒之众,兵革之强,一举事而树怨于楚,出令韩、魏归帝重于齐,是王失计也。
中论·治学》:言不苟出,必以闻。
孔子家语·始诛》:一曰心逆而险,二曰行辟而坚,三曰言伪而辩,四曰记丑而,五曰顺非而泽。
潜夫论·赞学》:夫此十一君者,皆上圣也,犹待学问,其智乃,其德乃硕,而况于凡人乎?
论衡·命禄》:儒者明说一经,习之京师,明如匡穉圭,深如赵子都,初阶甲乙之科,迁转至郎士。
太玄经·》:次六,月阙其,不如开明于西。
风俗通义》:又言武帝与仙人对,碁没石中,马蹄迹处于今尚存,虚妄若此,非一事也。
孔丛子·嘉言》:然言称先王,躬履廉让,洽闻强记,物不穷,抑亦圣人之兴者乎?
申鉴·政体》:以侈为,以伉为高,以滥为通,遵礼谓之劬,守法谓之固,此荒国之风也。
忠经·政理章》:德则在而久。
素书·求人之志章》:学切问,所以广知。
新语·道基》:夫人者、宽浩大,恢廓密微,附远宁近,怀来万邦。
独断·卷上》:社、稷二神功同,故同堂别坛,俱在未位,土地广,不可徧覆,故封社稷。
蔡中郎集·独断》:公侯三梁,卿大夫、尚书、士两梁,千石、六百石以下一梁。
列子·仲尼》:孔子曰:“圣则丘何敢,然则丘学多识者也。”
鶡冠子·博选》:君也者,端神明者也,神明者,以人为本者也,人者,以贤圣为本者也,贤圣者,以选为本者也,选者,以五至为本者也。
文子·精诚》:三皇五帝三王,殊事而同心,异路而同归,末世之学者,不知道之所体一德之所摠要取成事之迹跪坐而言之,虽学多闻,不免于乱。
列仙传·服闾》:有三仙人于祠中赌瓜,雇闾,令担黄白瓜数十头,教令瞑目。
老子河上公章句》:其德如是,乃为普
韩非子·难言》:闳大广,妙远不测,则见以为夸而无用。
慎子·威德》:夫三王五伯之德,参于天地,通于鬼神,周于生物者,其得助也。
管子·禁藏》:故德莫若厚,使民死之。
六韬·上贤》:闻辩辞,虚论高议以为容美,穷居静处而诽时俗,此奸人也,王者慎勿宠。
周髀算经·》:其旨约而远,其言曲而中,将恐废替,濡滞不通,使谈天者无所取则,辄依经为图,诚冀颓毁重仞之墙,披露堂室之奥,庶物君子,时逈思焉。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.