Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

U+7328

Semantic variant

Semantic variant

Semantic variant

Radical:+ 9 strokes = 12 strokes total.
References:Guangyun: p.114#4 Kangxi: p.714#18 Cihai: p.878r4c03 GSR: 255.d Hanyu: v2,p1358#13
Composition:Left: , right: .
Mandarin:yuán ㄩㄢˊ
Cantonese:jyun4
Tang reconstruction:*hiuæn
Guangyun:广韵·上平声··》猿:猿猴五百歳化爲玃。《尔雅》云:猱猿善援。
广韵·上平声··》猨:上同。
Kangxi:康熙字典·犬部·》猨:《广韵》雨元切《集韵》于元切,𠀤音袁。《玉篇》似猕猴而大,能啸。《埤雅》猨,猴属。长臂善啸,便攀援,故其字从援省。或曰猨性静缓,故从爰。爰,缓也。论衡曰:猨伏于鼠。今人取鼠以系猨颈,猨不复动。《史记·李广传》广爲人长猨臂,其善射亦天性也。《司马相如·子虚赋》赤猨蠷蝚。《后汉·方术传》五禽之戏,四曰猨。又《司马相如·子虚赋注》象俗呼爲江猨。又《玉篇》亦作猿。《集韵》本作猿。亦作猿𤝌𧳭。
Fanqie:雨元 (《广韵·上平声··》)
Unihan definition:ape

Example usage

庄子·齐物论》:木处则惴栗恂惧,猴然乎哉?
If he be living in a tree, he will be frightened and all in a tremble; but will it be so with a monkey?
孔子家语·执辔》:五九四十五,五为音,音主,故五月而生。
列子·天瑞》:老羭之为也,鱼卵之为虫。
史记·李将军列传》:广为人长,臂,其善射亦天性也,虽其子孙他人学者,莫能及广。
山海经·南山经》:又东三百八十里,曰翼之山,其中多怪兽,水多怪鱼,多白玉,多腹虫,多怪蛇,多怪木,不可以上。
焦氏易林·泰之》:蛊:敏捷敬疾,如升木。
水经注·洛水》:水出鹈鹕山,山有二峰,峻极于天,高崖云举,亢石无阶,徒丧其捷巧,鼯族谢其轻工,及其长霄冒岭,层霞冠峰,方乃就辨优劣耳。
三国志·王粲传》:如粲之初征、登楼、槐赋、征思,干之玄、漏巵、圆扇、橘赋,虽张、蔡不过也,然于他文未能称是。
高士传·王倪》:木处则惴栗恂惧,猴然乎哉?
意林》:深溪峭岸,峻木寻枝,狖所乐,人则栗也。
广韵·》:𧴗:兽似也。
太平御览·优倡》:又衣伎儿,作猕猴之形,走马上,或在肋,或在马头,或在马尾,马走如故,名为骑。
太平广记·韦氏子》:人为虎为为鱼为鼈之类。
康熙字典·》:亦作、猿。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.