Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

U+7616

Seal script

Semantic variant

Radical:+ 9 strokes = 14 strokes total.
References:Guangyun: p.220#12 Kangxi: p.777#13 Cihai: p.922r4c02 GSR: 653.e Hanyu: v4,p2686#07
Composition:Top-left: , bottom-right: .
Mandarin:yīn ㄧㄣ
Cantonese:jam1
Shuowen:疒部》喑:不能言也。从疒音声。
Guangyun:广韵·下平声··》喑:喑瘂文子曰皐陶喑。
Kangxi:康熙字典·疒部·》喑:《唐韵》于今切《集韵》《韵会》于金切《正韵》于禽切,𠀤音音。《说文》不能言病。《释名》喑,唵然无声也。《礼·王制》喑聋跛躃断者侏儒,百工各以其器食之。《疏》喑谓口不能言。《史记·淮隂侯传》吟而不言,不如喑聋之指麾也。《淮南子·主术训》故皐陶喑而为大理,天下无虐𠛬。又虫名。《扬子·方言》𧕄谓之寒蜩。寒蜩。喑蜩也。又《集韵》于禁切,音䕃。痛剧也。又《韵汇小补》古文阴字。注详阜部八画。
Fanqie:于金 (《广韵·下平声··》)
Unihan definition:dumb, mute, unable speak

Example usage

礼记·王制》:、聋、跛、躃、断者、侏儒、百工,各以其器食之。
The dumb, the deaf, the lame, such as had lost a member, pigmies, and mechanics, were all fed according to what work they were able to do.
墨子·尚贤下》:此譬犹者而使为行人,聋者而使为乐师。
This is like trying to make messengers of the dumb and musical directors of the deaf.
韩诗外传·卷三》:传曰:太平之时,无、𤼃、跛、眇、尪蹇、侏儒、折短,父不哭子,兄不哭弟,道无襁负之遗育,然各以序终者,贤医之用也。
论衡·命义》:聋跛盲,气遭胎伤,故受性狂悖
太玄经·太玄数》:四九为金,为西方,为秋,日庚辛,辰申酉,声商,色白,味辛,臭腥,形革,生水,胜木,时杀,藏肝,侟魄,性谊,情怒,事言,用从,撝乂,徵雨,帝少昊,神蓐收,星从其位,类为毛,为医,为巫祝,为猛,为旧,为鸣,为门,为山,为限,为边,为城,为骨,为石,为环佩,为首饰,为重宝,为大哆,为扣器,为舂,为椎,为力,为县,为燧,为兵,为械,为齿,为角,为螫,为毒,为狗,为入,为取,为罕,为寇,为贼,为理,为矩,为金工,为钺,为白怪,为,为谮。
风俗通义》:叔都最为知名,郡常为察授之,辉耻越贤兄,惧不得免,因缘他疾,遂托病
文始真经·九药》:圣人言沈沈,所以使人
淮南子·主术训》:者可使守圉,而不可使言也。
吕氏春秋·本生》:有味于此,口食之必慊,已食之则使人,必弗食。
史记·吕太后本纪》:太后遂断戚夫人手足,去眼,辉耳,饮药,使居厕中,命曰“人彘”。
国语·晋语四》:蘧蒢不可使俯,戚施不可使仰,僬侥不可使举,侏儒不可使援,蒙瞍不可使视,嚣不可使言,聋聩不可使听,童昏不可使谋。
晏子春秋》:臣闻之,近臣嘿,远臣,众口铄金。
盐铁论·相刺》:夫为不知音者言,若语于聋,何特蝉之不知重雪耶?
汉书·外戚传上》:太后遂断戚夫人手足,去眼熏耳,饮药,使居鞠域中,名曰“人彘”。
前汉纪》:因失不能言。
东观汉记·尹敏》:出乃叹曰:“聋之徒,真世之有道者也,何谓察察而遇斯祸也!”
后汉书》:及出,叹曰:“聋之徒,真世之有道者也,何谓察察而遇斯患乎?”
焦氏易林·乾之》:且聋,莫使道通。
说文解字·隹部》:从隹,省声。
释名·释首饰》:故里语曰:“不不聋,不成姑公。”
方言·第十一》:𧕄谓之寒蜩,寒蜩,蜩也。
黄帝内经》:涩为为
群书治要·体论》:皋繇而为大理,有不贵乎言也。
艺文类聚·》:又曰:吕氏妒戚夫人,髡钳赭衣使舂,又断手足,去目重身,饮药,名曰人豕。
西游记》:眼睛明映映,声气渺
广韵·》:瘂文子曰皐陶
太平御览·》:《淮南子》曰:土地各以类生人,是故山气多男,泽气多女,水气多于金反。
太平广记·萧洞玄》:然自以瘂。
墨子闲诂·亲士》:臣下重其爵位而不言,近臣则喑,毕云:“当为‘’,《说文》云:‘,不能言也。’”
全唐诗》:鹊顶迎秋秃,莺喉入夏
康熙字典·》:从隹,省声。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.