Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

U+76CE

Seal script

Jianbo

Radical:+ 5 strokes = 10 strokes total.
References:Guangyun: p.315#2 p.427#24 Kangxi: p.794#03 Cihai: p.939r3c01 GSR: 718.i Hanyu: v4,p2559#09
Composition:Top: , bottom: . Component of: 𬤔 𠹃 𣺻 𣉗 𣖮 𤭹 𤮃 𧏱 𧪪 𫙬
Mandarin:àng ㄤˋ
Cantonese:on1 ong3
Tang reconstruction:qɑ̀ng qɑ̌ng
Shuowen:皿部》盎:盆也。从皿央声。
Guangyun:广韵·上声··》盎:盆也。又乌浪切。
广韵·去声··》盎:盆也,又姓出姓苑。乌浪切,二。
Kangxi:康熙字典·皿部·》盎:《唐韵》《集韵》乌浪切《韵会》《正韵》于浪切,𠀤鸯去声。《说文》盆也。《尔雅·释器》盎谓之缶。《疏》瓦器也。可以节乐,可以盛水,盛酒。《扬子·方言》罃甈谓之盎。《后汉·逢萌传》首戴瓦盎。《古乐府·东门行》盎中无斗储。《谭子化书》汤盎投井,所以化雹也。又盛貌。《孟子》盎于背。《注》其背盎盎然盛。《楼异嵩山赋》方春阳之盎盎。又盎齐,酒名。《周礼·天官》酒正,辨五齐之名,三曰盎齐。《注》盎,犹翁也。盛而翁翁然葱白也。又门名。《三辅黄图》长安城南,出东头,第一门曰覆盎门。又姓。见《姓苑》。又《广韵》乌朗切《集韵》《韵会》倚朗切《正韵》于党切,𠀤鸯上声。义同。《说文》或作㼜。
Fanqie:乌浪 (《四书章句集注·孟子集注·尽心章句上》) 乌朗 (《广韵·上声··》) 乌浪 (《广韵·上声··》) 乌浪 (《广韵·去声··》)
Unihan definition:cup; pot; bowl; abundant

Example usage

孟子·尽心上》:其生色也,睟然见于面,于背,施于四体,四体不言而喻。
Their growth and manifestation are a mild harmony appearing in the countenance, a rich fullness in the back, and the character imparted to the four limbs. Those limbs understand to arrange themselves, without being told.
礼记·礼器》:君亲制祭,夫人荐
The ruler himself cut out (the liver) for (the preliminary) offering, while his wife bore the dish in which it should be presented.
扬子法言》:
The other said: Yuan Ang?
庄子·德充符》:大瘿说齐桓公,桓公说之,而视全人,其脰肩肩。
Another who had a large goitre like an earthenware jar addressed his counsels to duke Huan of Qi, who was so pleased with him that he looked on a perfectly formed man as having a neck lean and small in comparison with him.
说苑·复恩》:孝景时,吴楚反,袁以太常使吴,吴王欲使将不肯,欲杀之,使一都尉以五百人围守
韩诗外传·卷九》:从前视之,乎似有王者。
论衡·论死》:取水实于大中,破水流地,地水能异于中之水乎?
风俗通义》:传称袁三兄子分而供其公家之费,此则然矣。
列子·黄帝》:见宋康王。
文始真经·二柱》:关尹子曰:“若椀若盂,若瓶若壼,若瓮若,皆能建天地。”
淮南子·精神训》:夫造化者之攫援物也,譬犹陶人之埏埴也,其取之地而已为盆也,与其未离于地也无以异,其已成器而破碎漫澜而复归其故也,与其为盆亦无以异矣。
吕氏春秋·顺说》:见宋康王。
史记·孝文本纪》:群臣如袁等称说虽切,常假借用之。
晏子春秋》:晏子对曰:“君子之大义,和调而不缘,溪而不苛,庄敬而不狡,和柔而不铨,刻廉而不刿,行精而不以明污,齐尚而不以遗罢,富贵不傲物,贫穷不易行,尊贤而不退不肖。”
吴越春秋·五年》:女子知非,人,遂许之,发其箪筥,饭其浆,长跪而与之
盐铁论·褒贤》:故袁亲于景帝,秣马不过一驷。
汉书·叙传下》:述爰朝错传第十九。
前汉纪》:为御史大夫。
东观汉记·逢萌》:逢萌素明阴阳,知莽将败,携家属于辽东,乃首戴盆,哭于市,言曰:“新乎新乎!”
后汉书·逸民列传》:萌素明阴阳,知莽将败,有顷,乃首戴瓦,哭于巿曰:“新乎新乎!”
西京杂记·第六》:冢,以瓦为棺椁,器物都无,唯有铜镜一枚。
周礼·春官宗伯》:凡六彝、六尊之酌,郁齐献酌,醴齐缩酌,齐涗酌,凡酒修酌。
说文解字·皿部》::盆也。
尔雅·释器》:,谓之缶。
释名·释饮食》:齐,,滃滃然浊色也。
方言·第五》:罃甈谓之
急就篇》:甀缶盆瓮罃壶。
抱朴子·时难》:若乃李斯之诛韩非,庞涓之刖孙膑,上官之毁屈平,袁之中晁错,不可胜载也。
金楼子·兴王》:群臣袁等谏说虽切,常假借纳用焉。
水经注·涑水》:郭景纯云:世所谓浆也。
三国志·刘劭传》:无知不在此,袁未有言。
群书治要·》:字丝,楚人也。
艺文类聚·报恩》:《史记》曰:爰为吴相,时有从吏,尝盗爰侍儿,知之不泄,遇之如初,人有告从吏,言君知尔与侍者通,乃亡归,驱自追,遂以侍者赐之,复为从吏,及爰使吴见守,从吏适为校司马,守
通典·祫禘上》:于是王又以玉爵酌壶樽齐以献尸,谓之再献。
四书章句集注》:圣人初无二语也,充之则睟面背。
广韵·》:棓:姓也,前汉爰之棓生所问占。
太平御览·》:《汉书》曰:袁谏文帝勿迁淮南王,恐其逢雾露病死。
太平广记·壶公》:酒在楼下,长房使人取之,不能举,至数十人莫能得上
朱子语类·释氏》:禅僧自云有所得,而作事不相应,观他又安有睟面背气象!
宋景文公笔记》:掘冢三丈,小为冢室,劣取容棺及明器,左置明水,水二,酒二缸,右置米面二奁,朝服一称,私服一称,靴履自副。
郁离子·九难》:果则碧华之莲,紫英之梨,霜柑蜜,丹荔凝脂,曼倩之桃若壶,安期之枣如瓜。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2022. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org/ens. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.