Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+848D

Seal script

Alternate form

Radical:+ 9 strokes = 15 strokes total.
References:Guangyun: p.243#28 Kangxi: p.1047#67 Hanyu: v5,p3254#19
Composition:Top: , bottom: .
Mandarin:wéi wěi ㄨㄟˊ ㄨㄟˇ
Cantonese:wai2
Shuowen:艸部》蒍:艸也。从艸為聲。

Example usage

潛夫論·志氏姓》:公族有楚季氏、列宗氏、鬭強氏、良臣氏、耆氏、門氏、侯氏、季融氏、仲熊氏、子季氏、陽氏、無鈞氏、氏、善氏、陽氏、昭氏、景氏、嚴氏、嬰齊氏、來氏、來纖氏、即氏、申氏、訋氏、沈氏、賀氏、減氏、吉白氏、伍氏、沈瀸氏、餘推氏、公建氏、子南氏、子庚氏、子午氏、西氏、王孫、田公氏、舒堅氏、魯陽氏、黑肱氏,皆羋姓也。
風俗通義·怪神》:是以隱公將祭鍾巫,遇賊
史記·魯周公世家》:十一月,隱公祭鐘巫,齊于社圃,館于氏。
春秋左傳》:王取鄔,劉,,邘,之田于鄭,而與鄭人蘇忿生之田,溫,原,絺,樊,隰郕,欑茅,向,盟,州,陘,隤,懷,君子是以知桓王之失鄭也,恕而行之,德之則也,禮之經也,己弗能有,而以與人,人之不至,不亦宜乎。
國語·晉語一》:出語人曰:「太子不得立矣。」
吳越春秋》:楚懼吳兵復往,乃去郢徙于若。
山海經·大荒東經》:國,黍食,使四鳥:虎、豹、熊、羆。
說文解字·艸部》::艸也。
方言·第二》:楚鄭曰,或曰姡。
水經注·澮水》:《左傳·莊公二十六年》,晉士城絳以深其宮是也。
群書治要·宣公》:敖為宰,擇楚國之令典,宰,令尹,敖,孫叔敖。
藝文類聚·》:《左傳昭上》曰:楚靈王成章華之臺,願與諸侯樂之,啟疆來召公,公將往,夢襄公社,梓慎曰:君不果行,襄公之適楚也。
通典·料敵制勝》:大夫士曰:「不可。」
論語注疏·公冶長》:宣十二年《左傳》云「敖為宰」是也。
太平御覽》:斜角西南堵俗呼為「公嶄」,高石也。
太平廣記·大酺》:時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于,于魯山之文也。
郁離子》:晉獻公滅虞,置其俘於下陽,使士監焉。
墨子閒詁·所染》:楚莊染於孫叔、·宣十一年傳》「楚令尹艾獵城沂」,孔穎達疏,引服虔云:「艾獵,賈之子孫叔敖也。」
全唐詩》:勸君莫問長安路,且讀魯山于於。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.