Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
覿
U+89BF

Seal script

Jinwen

Simplified character

Radical:+ 15 strokes = 22 strokes total.
References:Guangyun: p.522#11 Kangxi: p.1138#08 Cihai: p.1231r6c03 GSR: 1023.e Hanyu: v6,p3676#09
Composition:Left: , right: . Component of: 𥸚
Mandarin: ㄉㄧˊ ㄐㄧˊ
Cantonese:dik6
Tang reconstruction:dhek
Shuowen:見部》覿:見也。从見𧸇聲。
Guangyun:廣韻·入聲··》覿:見也。
Kangxi:康熙字典·見部·十五》覿:《唐韻》徒歷切《集韻》《韻會》亭歷切《正韻》杜歷切,𠀤音狄。《說文》見也。《易·困卦》三歲不覿。《春秋·莊二十四年》大夫宗婦覿用幣。《公羊傳》覿者何,見也。《禮·郊特牲》不敢私覿。《周禮·秋官·司儀註》私覿,私面也。《韻會小補》於君謂之覿,於卿謂之面。覿,面別。散文面亦爲覿。又《集韻》他歷切,音逖。又前歷切,音寂。𠀤同䚐。詳前䚐字註。又《集韻》徒谷切,音牘。《陸雲·贈顧驃騎詩》沈機響駭,幽明廣覿。和以同人,物歸時育。覿叶育。《集韻》或作䚍。亦作𧠫。
Fanqie:徒歷 (《廣韻·入聲··》)
Unihan definition:see; interview; be admitted to audience

Example usage

論語·鄉黨》:覿,愉愉如也。
At his private audience, he looked highly pleased.
揚子法言》:曰:「吾聞覿君子者,問鑄人,不問鑄金。」
Yangzi said: I have heard that when one meets a junzi, one asks about "forging" men, not about forging gold.
周易·䷶豐》:上六:豐其屋,蔀其家,闚其戶,闃其无人,三歲不覿,凶。
The topmost SIX, divided, shows its subject with his house made large, but only serving as a screen to his household. When he looks at his door, it is still, and there is nobody about it. For three years no one is to be seen. There will be evil.
禮記·聘義》:賓私面、私覿
荀子·大略》:覿、私見也。
大戴禮記·朝事》:君親醴賓,賓私面私覿
白虎通德論·文質》:故《春秋傳》曰:「宗婦覿用幣,非禮也。」
中論·譴交》:若夫不出戶庭,坐於空室之中,雖魑魅魍魎,將不吾覿,而況乎賢人乎?
孔叢子·儒服》:衛君請見,猶不能終,何夫人之能覿乎!
蔡中郎集》:其祖李伯陽,周柱下史,覿衰世而遯焉。
列仙傳·陶安公》:傾城仰覿,回首顧辭。
淮南子·主術訓》:簡子欲伐衛,使史黯往覿焉,還報曰:「蘧伯玉為相,未可以加兵。」
春秋左傳》:秋,公至自齊,八月,丁丑,夫人姜氏入,戊寅,大夫宗婦覿,用幣。
國語·魯語上》:哀姜至,公使大夫、宗婦覿用幣。
春秋穀梁傳》:戊寅,大夫、宗婦覿用幣。
春秋公羊傳》:戊寅,大夫、宗婦覿用幣。
漢書·敘傳下》:長倩陇陇,覿霍不舉,遇宣乃拔,傅元作輔,不圖不慮,見躓石、許。
後漢書·張衡列傳》:叫帝閽使闢扉兮,覿天皇于瓊宮。
儀禮·士昬禮》:若不親迎,則婦入三月,然後壻見,曰:「某以得為外昬姻,請覿。」
京氏易傳·䷶豐》:《易》云:「豐其屋,蔀其家,闚其戶,闃其無人,三歲不覿,乃凶。」
說文解字·見部》:覿:見也。
爾雅·釋詁》:顯,昭,覲,釗,覿,見也。
文心雕龍·誄碑》:論其人也,曖乎若可覿,道其哀也,悽焉如可傷:此其旨也。
抱朴子·論仙》:自不若斯,則非洞視者安能覿其形,非徹聽者安能聞其聲哉?
水經注·穀水》:謻門即宣陽門也,門內有宣陽冰室,《周禮》有冰人,日在北陸而藏之,西陸朝覿而出之。
三國志·陳留王》:中詔所施,或存好問,準之義類,則『燕覿之敬』也,可少順聖敬,加崇儀稱,示不敢斥,宜曰『皇帝敬問大王侍御』。
高士傳·漁父》:覿三閭,開敷數語。
群書治要·昭公》:曰:我鬥,龍不我覿覿見也
藝文類聚》:《宋謝靈運七夕詠牛女詩》曰:火逝首秋節,明經弦月夕,月弦光照戶,秋首風入隙,陵風步曾岑,憑雲肆遙脈,徙倚西北庭,竦踴東南覿,紈綺無報章,河漢有駿軛。
通典》:出廟門,更行私覿之見。
四書章句集注》:覿,愉愉如也
論語注疏·鄉黨》:○正義曰:案《聘禮》行聘享私覿禮畢,賓出,公再拜送,賓不復。
西遊記》:悟空就覿面發狠道:「你這老兒,怎麼哄我?」
金瓶梅》:我說一家只姑奶奶是大,先來覿面,親見過你老人家,講了話,然後才敢去門外相看。
封神演義》:妲己奏曰:「伯邑考之琴,天下共聞,今親覿其人,所聞未盡所見。」
廣韻·》:釗:覿也,逺也,亦弩關一云周康王名又作䙼。
太平御覽·》:西陸,朝覿而出之。
太平廣記·趙旭》:覿仙姿,幸賜神契。
朱子語類》:此二事蓋出於孫覿所紀,故多失實。
郁離子·唐蒙薜荔》:今以百尺梢雲之木,不生於窮崖絕谷人跡不到之地,而挺然於眾覿,而又曰有茯苓焉,有琥珀焉,吾知其戕不久矣。
紅樓夢》:如今偺們兩個一同去見官,分證明白,回來咱們公同請了合族中人,大家覿面說個明白,給我休書,我就走!

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.