Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+8A00

Seal script

Jinwen

Jiaguwen

Jianbo

Alternate form
𢍗
Semantic variant
𢍬
Semantic variant

Radical:+ 0 strokes = 7 strokes total.
References:Guangyun: p.115#31 Kangxi: p.1146#01 Cihai: p.1236r5c03 GSR: 251.a Hanyu: v6,p3936#01
Composition:Component of: 𧥝 𧥞 𧥟 𮗷 𮗸 𠥇 𠥵 𧥠 𬢚 𬢛 [More]
Mandarin:yán yàn yín ㄧㄢˊ ㄧㄢˋ ㄧㄣˊ
Cantonese:jin4
Tang reconstruction:*ngiæn
Shuowen:言部》言:直言曰言,論難曰語。从口䇂聲。凡言之屬皆从言。
Guangyun:廣韻·上平聲··》言:言語也,字林云直言曰言荅難曰語。《釋名》云:言宣也,宣彼之意也,又姓孔子弟子有言偃。語軒切,五。
Kangxi:康熙字典·言部·言部》言:〔古文〕𢍗𢍬《唐韻》語軒切《集韻》《韻會》魚軒切,𠀤𤬝平聲。《說文》直言曰言,論難曰語。《周禮·大司樂註》發端曰言,答述曰語。《釋名》言,宣也。宣彼此之意也。《易·乾卦》庸言之信。《·湯誓》朕不食言。《傳》言已出而反吞之也。《周禮·地官·大司徒》以鄕八𠛬糾萬民,七曰造言之𠛬。《註》譌言惑衆也。《論語》寢不言。《註》自言曰言。《史記·商君傳》貌言華也,至言實也,苦言藥也,甘言疾也。《唐書·徐伯彥傳》言者,德之柄也,行之主也,身之文也。又辭章也。《·洪範》五事,一曰貌,二曰言。《疏》言者,道其語有辭章也。《禮·曲禮》士載言。《註》言,謂會同要盟之辭。又一句爲一言。《左傳·定四年》趙𥳑子曰:夫子語我九言。《論語》一言以蔽之。又一字爲一言。《戰國策》臣請三言而已矣,曰海大魚。《前漢·東方朔傳》凡臣朔固已誦四十四萬言。又猶議也。《屈原·離騷》初旣與余成言兮,後悔遁而有他。又號令也。《周語》有不祀則修言。又助語辭。《易·師卦》田有禽利執言。《註》語辭也。又《爾雅·釋詁》言,我也。《·周南》言告師氏。《傳》言,我也。師,女師也。又《博雅》問也。《周禮·春官》冢人:及葬,言鸞車象人。《註》言問其不如法度者。又《廣雅》從也。又《釋名》委也。又言言,高大貌。《·大雅》崇墉言言。《註》高大也。又簫名。《爾雅·釋樂》大簫謂之言。《註》編二十三管,長尺四寸。《韻會》或作䇾。又官名。《·舜典》命汝作納言,夙夜出納朕命,惟允。《傳》納言,喉舌之官。《唐書·高祖紀》攺納言爲侍中。又幘名。《後漢·輿服志》幘者,賾也。尚書賾收,方三寸,名曰納言,示以忠正,顯近職也。又地名。《·國風》出宿于干,飮餞于言。《傳》適衞所經之地也。又山名。《隋書·地理志》郉州內丘縣有千言山。又《山海經》大荒之中有山,名曰大言,日月所出。又州、縣名。《宋史·劉翊傳》有言州。《魏書·地形志》有萬言縣。又人言,砒石別名。《本草綱目》砒出信州,故隱信字爲人言。又姓。《潛夫論》桓叔之後有言氏,韓後姬姓也。又複姓。《潛夫論》魯之公族有子言氏。又《正韻》夷然切,音延。義同。又《集韻》牛堰切,音𤬝。訟也。又《集韻》《正韻》𠀤魚巾切,音銀。和敬貌。《禮·玉藻》二爵而言言斯。《註》言言,與誾誾同,意氣和悅貌。《集韻》亦作訢。又叶眞韻。《韓愈·孔戣墓銘》白而長身,寡笑與言,其尚類也,莫之與倫。又叶五剛切,音昂。《·商頌》鬷假無言。叶上羹平,下爭彊。羹音郞,平音旁,爭音章。又叶五姦切,音顏。《古詩》四座且莫諠,願聽歌一言。請說銅爐器,崔嵬象南山。又叶魚戰切,音彥。《楊修·節遊賦》迴旋詳觀,目周意倦。御子方舟,載笑載言。《說文》本作𠱫。从口,䇂聲。䇂,辠也,犯法也。《釋名》言之爲䇂也,寓戒也。鄭樵曰:言从舌从𠄞。𠄞,古上字,言出於舌上也。
考證:〔《論語》食不言。〕謹照原文改寝不言。〔《周禮·春官》《註》言問其不知法度者。〕謹照原文不知改不如。
Fanqie:語軒 (《廣韻·上平聲··》)
Unihan definition:words, speech; speak, say

CTP Dictionary


yán ㄧㄢˊ (1.1): 説話,說。 Speak, say.
墨子·所染》:子墨子見染絲者而歎曰:「染於蒼則蒼,染於黃則黃。」
Watching a dyer of silk at work, Mozi sighed, saying: What is dyed in blue becomes blue, what is dyed in yellow becomes yellow.
論語·鄉黨》:食不語,寢不
When eating, he did not converse. When in bed, he did not speak.
孟子·梁惠王上》:王笑而不
The king laughed and did not speak.
史記·五帝本紀》:生而神靈,弱而能,幼而徇齊,長而敦敏,成而聰明。
Born a genius he could speak when a baby, as a boy he was quick and smart, as a youth simple and earnest, and when grown up intelligent.
韓非子·初見秦》:臣聞不知而不智,知而不不忠,為人臣不忠當死,而不當亦當死。
大戴禮記·五帝德》:生而神靈,弱而能,幼而慧齊,長而敦敏,成而聰明。
yán ㄧㄢˊ (1.2): 談論,議論。 Discuss, debate.
商君書·更法》:拘禮之人,不足與事。
With a man who is enslaved by rites, it is not worth while to speak about matters.
yán ㄧㄢˊ (2): 告訴。 Tell.
史記》:將軍壯義之,恐亡夫,乃太尉,太尉乃固止之。
yán ㄧㄢˊ (3): 言論,學説。 Doctrine, theory, words.
墨子·經上》:信,合於意也。
Xin (good faith/trustworthiness) is the words agreeing with the thought.
論語·學而》:子曰:「巧令色,鮮矣仁!」
The Master said, "Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with true virtue."
公孫龍子·跡府》:公孫龍曰:「先生之悖。」
大戴禮記》:人信其,從之以行,人信其行,從之以復。
吳越春秋》:宛信其,因而為之。
管子·大匡》:凡諸侯之臣有諫其君而善者,以璽問之,以信其
yán ㄧㄢˊ (4.1): 一個字為一言。 One word.
yán ㄧㄢˊ (4.2): 一句話為一言。 Sentence.
論語·為政》:子曰:「詩三百,一以蔽之,曰『思無邪』」
The Master said, "In the Book of Poetry are three hundred pieces, but the design of them all may be embraced in one sentence - 'Having no depraved thoughts.'"
孟子·萬章上》:信斯也,宜莫如舜。
If the rule be indeed as here expressed, no man ought to have illustrated it so well as Shun.
史記·魏公子列傳》:公子行數里,心不快,曰:「吾所以待侯生者備矣,天下莫不聞,今吾且死而侯生曾無一半辭送我,我豈有所失哉?」
漢書》:贊曰:《》云「戎狄是膺,荊舒是懲」,信哉是也!
yán ㄧㄢˊ (5): 助詞,無實義。 Particle, no meaning.
詩經·芣苢》:采采芣苢、薄采之。
We gather and gather the plantains; Now we may gather them.
說文解字·艸部》:》曰:「采其藚。
[Show proper names]
Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.