Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+8EAB

Seal script

Jinwen

Jiaguwen

Jianbo

Radical:+ 0 strokes = 7 strokes total.
References:Guangyun: p.103#12 Kangxi: p.1237#01 Cihai: p.1295r6c01 GSR: 386.a Hanyu: v6,p3807#01
Composition:Component of: 𬧠 𬼧 𠗏 𭄨 𨈒 𨈓 𮜮 𨈔 𨈕 𨓉 𨈖 𨈗 𠲳 𡘪 𢈯 [More]
Mandarin:shēn yuán juān ㄕㄣ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄢ
Cantonese:gyun1 san1
Tang reconstruction:*shin
Shuowen:身部》身:躳也。象人之身。从人𠂆聲。凡身之屬皆从身。
Guangyun:廣韻·上平聲··》身:親也,躬也。
Kangxi:康熙字典·身部·身部》身:《唐韻》失人切《集韻》《韻會》《正韻》升人切,𠀤音申。《說文》躬也,象人之身。《爾雅·釋詁》我也。《疏》身,自謂也。《釋名》身,伸也。可屈伸也。《廣韻》親也。《九經韻覽》軀也。總括百骸曰身。《易·艮卦》艮其身。又《繫辭》近取諸身。《·伊訓》檢身若不及。《孝經·開宗明義章》身體髮膚,受之父母。又《·大雅》大任有身。《傳》身,重也。《箋》重爲懷孕也。《疏》以身中復有一身,故言重。又告身。《唐書·選舉志》擬奏受皆給以符,謂之告身。又《史記·西南夷傳》身毒國。《註》索隱曰:身音捐。又《韻補》叶尸連切。《楊方·合歡詩》我情與子合,亦如影追身。寢共織成被,絮用同功綿。
Fanqie:失人 (《廣韻·上平聲··》)
Unihan definition:body; trunk, hull; rad. no. 158

CTP Dictionary


shēn ㄕㄣ (1): 身孕。 Pregnant.
詩經·大明》:大任有、生此文王。
[Then] Da-ren became pregnant, And gave birth to our king Wen.
史記·高祖本紀》:已而有,遂產高祖。
shēn ㄕㄣ (2): 人和動物的軀體。 The body (of a person or animal).
楚辭·國殤》:帶長劍兮挾秦弓,首離兮心不懲。
shēn ㄕㄣ (3): 自身,本身。 Itself.
韓非子·五蠹》:宋人有耕田者,田中有株,兔走,觸株折頸而死,因釋其耒而守株,冀復得兔,兔不可復得,而為宋國笑。
shēn ㄕㄣ (4): 自己,我。 I, myself.
爾雅·釋詁》:卬,吾,台,予,朕,,甫,余,言,我也。
shēn ㄕㄣ (5): 親自,親身。 Personally, directly.
韓非子·五蠹》:禹之王天下也,執耒臿以為民先,股無胈,脛不生毛,雖臣虜之勞不苦於此矣。
淮南子·要略》:禹之時,天下大水,禹執蔂垂,以為民先,剔河而道九岐,鑿江而通九路,辟五湖而定東海,當此之時,燒不暇撌,濡不給扢,死陵者葬陵,死澤者葬澤,故節財、薄葬、閑服生焉。
東觀漢記·趙憙》:憙責怒仲伯,不聽,以泥塗仲伯婦面,載以鹿車,自推之。
後漢書》:憙責怒不聽,因以泥塗仲伯婦面,載以鹿車,自推之。
shēn ㄕㄣ (6): 親自體驗,實行。 Personally experience or carry out.
孟子·盡心上》:湯武,之也。
Tang and Wu made them their own.
淮南子·繆稱訓》:君子之言,信也。
shēn ㄕㄣ (7): 生命。 Life.
國語·晉語八》:是以沒平公之無內亂也。
楚辭·卜居》:寧正言不諱,以危乎?
shēn ㄕㄣ (8): 自身的品德、才力等。 One's own moral character, ability, etc.
論語·學而》:曾子曰:「吾日三省吾:為人謀而不忠乎?」
The philosopher Zeng said, "I daily examine myself on three points: whether, in transacting business for others, I may have been not faithful."
國語·晉語四》:不能修而又不能宗人,人將焉依?
漢書》:如近世貢禹,以言事忠切蒙尊榮,當此之時,士厲立名者多。
shēn ㄕㄣ (9): 佛教輪回說的一世。 A world in buddhist doctrine.
yuān ㄩㄢ (10): Same as “身毒yuān ㄩㄢ ㄉㄨˊ: 國名,即印度。 India.

身毒
yuān ㄩㄢ ㄉㄨˊ : 國名,即印度。 India.
史記·西南夷列傳》:及元狩元年,博望侯張騫使大夏來,言居大夏時見蜀布、邛竹、杖,使問所從來,曰「從東南身毒國,可數千里,得蜀賈人市」
漢書》:騫曰:「臣在大夏時,見邛竹杖、蜀布,問安得此,大夏國人曰:『吾賈人往市之身毒國。』」
後漢書·西域傳》:天竺國一名身毒,在月氏之東南數千里。
西遊記》:那皇后穿上身,即生一身毒刺。
康熙字典·》:身毒,西域國名。

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.