Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+9004

Radical:+ 6 strokes = 10 strokes total.
References:Guangyun: p.39#56 Kangxi: p.1256#28 Cihai: p.1316r1c07 Hanyu: v6,p3831#02
Composition:Bottom-left: , top-right: . Component of: 𪳖 𮌨 𧜨 𧔧
Mandarin:páng féng ㄆㄤˊ ㄈㄥˊ
Cantonese:pong4
Guangyun:廣韻·上平聲··》逄:姓也,出北海左傳齊有逄丑父。
Kangxi:康熙字典·辵部·》逄:《廣韻》薄江切《集韻》《韻會》皮江切,𠀤音龎。《廣韻》姓也。《孟子》逄蒙學射於羿。《後漢·劉盆子傳》逄安。劉攽曰从夅。
考證:〔《後漢·劉元傳》郡人逄安。《註》逄字从夅。〕謹照後漢書原文改劉盆子傳。註逄字从逄改劉攽曰从夅。
Fanqie:薄江 (《四書章句集注·孟子集注·離婁章句下》) 薄江 (《廣韻·上平聲··》)
Unihan definition:a surname

Example usage

孟子·離婁下》:蒙學射於羿,盡羿之道,思天下惟羿為愈己,於是殺羿。
Pang Meng learned archery of Yi. When he had acquired completely all the science of Yi, he thought that in all the kingdom only Yi was superior to himself, and so he slew him.
揚子法言》:羿、蒙分其弓,良舍其策,般投其斧而習諸,孰曰非也?
If Hou Yi and Pang Meng had broken their bows, Wang Liang given up the horsewhip, and Gong Shuban thrown away his axes, who could say they were wrong?
說苑·雜言》:夫桀殺關龍而紂殺王子比干,當是時,豈關龍無知,而比干無惠哉?
春秋繁露·竹林》:晉魯懼怒,內悉其眾,外得黨與曹衛,四國相輔,大困之奸,獲齊頃公,丑父。
孔子家語·儒行解》:若不世,上所不援,下所不推,詭諂之民,有比黨而危之者,身可危也,其志不可奪也。
潛夫論·五德志》:周、召、虢、吳、隨、邠、方、卬、自、潘、養、滑、鎬、宮、密、榮、丹、郭、楊、、管、唐、韓、楊、觚,欒、甘、鱗虞、王氏,皆姬姓也。
孔叢子·對魏王》:心知此事之為不可,將有非議在後,則因曰:君忿意實然,我諫諍必有龍、比干之禍。
呂氏春秋·必己》:外物不可必,故龍誅,比干戮,箕子狂,惡來死,桀、紂亡。
史記·齊太公世家》:癸酉,陳于礱丑父為齊頃公右。
國語·周語下》:我姬氏出自天黿,及析木者,有建星及牽牛焉,則我皇妣大姜之姪伯陵之後,公之所憑神也。
吳越春秋》:以其道傳於羿,羿傳蒙,蒙傳於楚琴氏,琴氏以為弓矢不足以威天下。
鹽鐵論·相刺》:故桀有關龍而夏亡,紂有三仁而商滅,故不患無由余、子臧之論,患無穆、威之聽耳。
漢書》:雲呼曰:「臣得下從龍、比干遊於地下,足矣!」
東觀漢記·樊崇》:崇同郡東莞人安,字少子,東海臨沂人徐宣,字驕稚,謝祿,字子奇,及楊音各起兵,合數萬人,復引從崇。
後漢書》:其夏,樊崇、安謀反,誅死。
竹書紀年·帝癸》:殺其大夫關龍
穆天子傳·卷二》:天子使固受之。
黃帝內經·逆調論》:帝曰:人有四支熱,逢風寒,如灸如火者,何也。
金樓子·立言上》:般輸不為拙工改繩準,羿不為拙射變弦筈,君子懷道德之有檢。
水經注·漾水》:曹奴人戲,觴天子于洋水之上,乃獻良馬九百,牛羊七千,天子使固受之。
三國志·陸凱傳》:臣聞有國以賢為本,夏殺龍,殷獲伊摯,斯前世之明效,今日之師表也。
群書治要·處道》:四海之內皆亂,而關龍、王子比干不與焉。
通典·鄉官》:又先賢傳曰:「萌字子康,為縣亭長。」
四書章句集注》:蒙學射於羿,盡羿之道,思天下惟羿為愈己,於是殺羿。
封神演義》:丹心難化龍血。
廣韻·》::姓也,出北海左傳齊有丑父。
太平御覽》:桀、紂,龍、比干欲與為善則誅,子華、崇侯與之為惡則行,不可與為善,可與為惡,是為下愚。
太平廣記·龐女》:龐女一本作字。
康熙字典·》:·大雅》鼉鼓逢

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2023. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.