Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

U+97CB

Seal script

Jinwen

Jiaguwen

Jianbo

Simplified character
𡙝
Semantic variant
𡚈
Semantic variant
𣍄
Semantic variant

Radical:+ 0 strokes = 9 strokes total.
References:Guangyun: p.64#1 Kangxi: p.1393#06 Cihai: p.1469r5c07 GSR: 571.a Hanyu: v7,p4503#01
Composition:Component of: 韠 𫖌 𠥎 𨜢 𭄵 𪫀 𩎒 𡺨 𢯷 [More]
Mandarin:wéi huí ㄨㄟˊ ㄏㄨㄟˊ
Cantonese:wai4 wai5
Tang reconstruction:hiuəi
Shuowen:韋部》韋:相背也。从舛囗聲。獸皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以為皮韋。凡韋之屬皆从韋。
Guangyun:廣韻·上平聲··》韋:柔皮也,又姓出自顓頊大彭之後夏封於豕韋苗裔以國爲氏因家彭城至楚太傅韋孟遷于魯孟𤣥孫賢爲漢丞相始遷京兆之杜陵也。
Kangxi:康熙字典·韋部·韋部》韋:〔古文〕𣍄𡙝𡚈《唐韻》宇非切《集韻》《韻會》于非切,𠀤音幃。《說文》相背也。从舛口聲。獸皮之韋,可以束枉戾相韋背,故借以爲皮韋。《廣韻》柔皮。《左傳·僖三十三年》以乗韋先。《疏》乗韋,四韋也。《周禮·春官·司服》凡兵事,韋弁服。《儀禮·聘禮》君使卿韋弁。《註》韋弁,韎韋之弁。《史記·孔子世家》讀易,韋編三絕。《楚辭·卜居》將突梯滑稽,如脂如韋,以挈盈乎。又《前漢·郊祀歌》依韋響昭。《註》師古曰:依韋諧和,不相乖離也。又國名。《·商頌》韋顧旣伐。《箋》韋,豕韋,彭姓也。《左傳·襄二十四年》在商爲豕韋氏。《註》豕韋,國名。《一統志》直隷大名府滑縣,古豕韋氏之國。又豨韋氏,古帝王號。《莊子·外物篇》以豨韋氏之流觀今之世。又不韋,縣名,屬益州郡,見《前漢·地理志》。又姓。《姓苑》出自顓頊大彭之後,夏封于豕韋,以國爲氏。又通圍。《前漢·成帝紀》大風拔甘泉畤中,大木十韋以上。《註》師古曰:韋,與圍同。又《集韻》胡隈切,音徊。本作回。詳囗部回字註。
Fanqie:雨非 (《廣韻·上平聲··》)
Unihan definition:tanned leather; surname; KangXi radical number 178

Example usage

揚子法言》:或問:「甘羅之悟呂不,張辟彊之覺平、勃,皆以十二齡,戊、良乎?」
Someone asked: Gan Luo assisted Lu Buwei, and Zhang Piqiang awakened the minds of Chen Ping and Zhou Bo. Both were only twelve years old! Wasn't this due to the influence of Gan Mou and Zhang Liang?
論衡·率性》:西門豹急,佩以自緩。
Ximen Bao would tighten his leathern belt, whenever he wanted to relax himself.
墨子·兼愛中》:昔者晉文公好士之惡衣,故文公之臣皆牂羊之裘,以帶劍,練帛之冠,入以見於君,出以踐
1朝。
Formerly, Lord Wen of the state of Jin (about 630 B.C.) liked the uncouth uniform of the soldier. And so all his ministers and officers wore sheepskin jackets, carried their swords in leather girdles, and put on silk-spun hats. Thus attired, they attended the Lord when they went in and paced the court when they stayed out.
莊子·知北遊》:氏之囿,黃帝之圃,有虞氏之宮,湯、武之室。
The park of Xi-wei, the garden of Huang-Di, the palace of the Lord of Yu, and the houses of Tang and Wu - (these all were places in which this was done).
史記·夏本紀》:孔甲賜之姓曰御龍氏,受豕之後。
Who gave him the title of dragon-tamer, which was inherited by the descendants of the Shiwei.
詩經·長發》:顧既伐、昆吾夏桀。
Having smitten [the princes of] Wei and Gu, He dealt with [the prince of] Kun-wu, and with Jie of Xia.
禮記·玉藻》:鞸,君朱,大夫素,士爵
荀子·大略》:天子山冕,諸侯玄冠,大夫裨冕,士弁,禮也。
說苑·奉使》:夫柳下惠特布衣帶之士也,使之又何益乎?
白虎通德論·》:昆吾氏、大彭氏、豕氏、齊桓公、晉文公也。
新序·雜事四》:宋景公時,熒惑在心,公懼,召子而問焉「熒惑在心,何也?」
潛夫論·浮侈》:孝文皇帝躬衣弋綈,足履革舄,以帶劍,集上書囊以為殿帷,盛夏苦暑,欲起一臺,計直百萬,以為奢費而不作也。
風俗通義·五伯》:及殷之衰也,大彭氏、豕氏復續其緒,所謂王道廢而霸業興者也。
蔡中郎集》:秦相呂不著書,取《月令》為紀號。
韓非子·觀行》:西門豹之性急,故佩以自緩。
淮南子·齊俗訓》:晉文君大布之衣,牂羊之裘,以帶劍,威立於海內。
呂氏春秋·制樂》:宋景公之時,熒惑在心,公懼,召子而問焉,曰:「熒惑在心,何也?」
春秋左傳》:以乘先,牛十二,犒師,曰:「寡君聞吾子,將步師出於敝邑,敢犒從者。」
逸周書·器服解》:用器,服、數犢、四棓禁豐一𧥉、矢獨。
國語·鄭語》:佐制物于前代者,昆吾為夏伯矣,大彭、豕為商伯矣。
晏子春秋》:未幾,朝囧解役而歸
戰國策》:濮陽人呂不賈於邯鄲,見秦質子異人,歸而謂父曰:「耕田之利幾倍?」
鹽鐵論·散不足》:大夫士則單椱木具,盤柔革。
漢書·敘傳下》:賢傳第四十三。
前漢紀》:在商為豕氏。
東觀漢記·補遺》:宗廟迭毀議奏,國家大體,班固錄漢書,乃置賢傳末。
後漢書·天文上》:唐、虞之時羲仲、和仲,夏有昆吾,湯則巫咸,周之史佚、萇弘,宋之子,楚之唐蔑,魯之梓慎,鄭之裨灶,魏石申夫,齊國甘公,皆掌天文之官。
竹書紀年·帝孔甲》:廢豕氏,使劉累豢龍。
穆天子傳·卷六》:河、濟之間共事,、穀、黃城三邦之事輦喪。
周禮·春官宗伯》:凡兵事,弁服。
楚辭·卜居》:將突梯滑稽,如脂如,以潔楹乎?
儀禮·鄉射禮》:楅長如笴,博三寸,厚寸有半,龍首,其中虵交,當。
山海經·大荒西經》:有人名曰石夷,來風曰,處西北隅以司日月之長短。
說文解字·辵部》:从辵聲。
釋名·釋首飾》:以爵為之,謂之爵弁。
急就篇》:不借為牧人。
金匱要略》:右十二味,杵,麤篩,以囊盛之。
世說新語·方正》:昔魏朝誕諸人,亦自為也。
顏氏家訓·勉學》:收便忿怒,都不復言,取玄成傳,擲之而起
文心雕龍·宗經》:編三絕,固哲人之驪淵也。
抱朴子·金丹》:餘一十二斤,以好囊盛之,良日於都市中市盛之時,嘿聲放棄之於多人處,徑去無復顧。

You can examine all occurrences of this character or phrase in Pre-Qin and Han texts or Post-Han texts on the site.


Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.