Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Discussion -> Textual issues -> 孔子不懂《易》

2021-05-12 02:44:24孔子不懂《易》
Posted by: chunzai (chunzai) 《史记·孔子世家》载:「孔子晚而喜易,序彖、系、象、说卦、文言。读易,韦编三绝。曰:『假我数年,若是,我于《易》则彬彬矣。』」《汉书·儒林传》亦谓孔子「盖晚而好《易》,读之韦编三绝而为之传」。东汉时魏伯阳《周易参同契》也说:「夫子庶圣雄,《十翼》以辅之」。我们再看《论语》却并非如此:
  子曰:「[若]加我数年,五十以学《易》,可以无大过矣。」
 ※:显然是夫子晚年虚拟语气开的玩笑,根本不懂《易》!而且毫无兴趣。《易》在春秋时还仅是卜筮答案,是当时社会上广为盛行流传的实用的迷信,属于术,无「理」可言。子不语怪力乱神,当然不会对占卦算命感兴趣。试分析《论语 》几段关于《易》的文字:
   子曰:「南人有言曰:『人而无恒不可以作巫医。』
  善夫!不恒其德,或承之羞。」
   子曰:「不占而已矣。」(《子路》)
 ※:孔子在此仅模糊地说「南人」。「人而無恒」与「不恒其德」很相似,在这样的场合下,孔子竟不直接引《易》原句或记错,显然对《易》不熟。「不恒其德,或承之羞」出自《易》恒卦第三爻,爻辞:「九三:不恒其德,或承之羞,贞吝。」从国王到农民,《易》在春秋非常流行,耳熟能详,影响非常大。但孔子在此引用,但并无占卜之意。最后「不占而已矣」,意谓如你无恒心,不作巫也罢。
   「子所雅言,诗、书、执礼,皆雅言也」
※:据传孔子研究《易》用尽精力,以至「韦编三绝」。为何雅言中不提《易》?可见平时根本不提《易》,不解《易》明矣,何来《十翼》?显然是后人伪托。如果真的有「韦编三绝」之功,《论语》此句在中之曰当加上「卜」。而且「志於道,據於德,依於仁,遊於藝」中当加「卜于《易》」。方妥。以「文,行,忠,信」四教外,再加《易》成五教。于「興於詩,立於禮,成於樂。」外还应加上「卜于《易》」。
Reply

2021-05-13 17:50:13孔子不懂《易》
Posted by: fu_xiao管窺蠡測,難矣哉。
Reply

2021-05-14 00:30:19孔子不懂《易》
Posted by: chunzai (chunzai)「《易》理」是汉人为了强调纲常主旋律的新形势造出来的
ReplyTo participate in the discussion, please log in to your CTP account using the form below. If you don't yet have an account, click here to set one up.

Log in
Username:
Password:
Keep me logged in
Forgotten password

Enjoy this site? Please help.Site design and content copyright 2006-2021. When quoting or citing information from this site, please link to the corresponding page or to https://ctext.org. Please note that the use of automatic download software on this site is strictly prohibited, and that users of such software are automatically banned without warning to save bandwidth. 沪ICP备09015720号-3Comments? Suggestions? Please raise them here.