Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《茨充》

Library Resources
1 茨充:
充字子河,宛人也。初举孝廉,之京师,同侣马死,充到前亭,辄舍车持马还相迎,乡里号之曰“一马两车茨子河”。

2 茨充:
茨充为桂阳太守,俗不种桑,无蚕织丝麻之利,类皆以麻枲头縕著衣,民堕窳,少癞履,盛冬皆以火燎。充令属县教民益种桑柘,养蚕桑织履,复令种紵麻,数年之间,人赖其利,衣履温暖。

3 茨充:
元和中,荆州刺史上言:“臣行部入长沙界,观者皆徒跣。臣问御佐曰:‘人无履亦苦之否?’御佐对曰:‘十二月盛寒时并多剖裂血出,燃火燎之,春温或浓溃。建武中,桂阳太守茨充教人种桑蚕,人得其利,至今江南颇知桑蚕织履,皆充之化也。’”

URN: ctp:dong-guan-han-ji/ci-chong