Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《邓阊》

Library Resources
1 邓阊:
邓阊,字季昭,迁黄门侍郎。于时国家每有灾异水旱,阊侧身暴露,忧惧动侦,形于颜色,公卿以下,咸高尚焉,汉兴以来,为外戚仪表。

2 邓阊:
邓太后报邓阊曰:“长归冥冥,往而不反。”

3 邓阊:
邓阊,字季昭,拜侍中,出则陪乘,入侍左右,忠言善谋,先纳善圣法诫臣辅之言,朝夕献纳,虽得于上,身在亲近,不敢自恃,敬之心弥笃。

4 邓阊:
邓氏自中兴后,累世宠贵,凡侯者二十九人,公二人,大将军以下十三人,中二千石十四人,州牧郡守四十八人,其馀侍中、大夫、郎、谒者,不可胜数,东京莫与为比。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-chang