Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 和熹邓皇后

《和熹邓皇后》

Library Resources
1 和熹邓皇... :
和熹邓后年五岁,太夫人为剪发,夫人年老目冥,并中后额,虽痛忍而不言,一额尽伤。左右怪而问之,后言:“夫人哀我为断发,难伤老人意,故忍之耳。”

2 和熹邓皇... :
和熹皇后六岁,诸兄持后发,后曰:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也,奈何弄人发乎?”

3 和熹邓皇... :
六岁能书。

4 和熹邓皇... :
诸兄读经,难问其意。

5 和熹邓皇... :
和熹邓后七岁读论语,志在书传,母常非之曰:“当习女工,今不是务,宁当学博士耶?”后重违母意,昼则缝纫,夜私买脂烛读经传,宗族外内皆号曰“诸生”。

6 和熹邓皇... :
和熹邓皇后尝梦扪天体,荡荡正青,滑如磄●,有若锺乳,后仰嗽之。以讯占梦,言尧梦攀天而上,汤梦及天舐之,皆圣主之梦。

7 和熹邓皇... :
博览五经传记。

8 和熹邓皇... :
和熹邓后逊位,手书谢表,深陈德薄,不足以奉承宗庙,充少君之位。

9 和熹邓皇... :
和熹邓后即位,万国贡献悉禁绝,惟岁时供纸墨而已。

10 和熹邓皇... :
邓太后赐冯贵人步摇一具。

11 和熹邓皇... :
和熹后时,新遭大忧,法禁未设,宫中亡大珠一箧,主名不立。太后念欲下掖庭考问之,恐有无辜僵仆者,乃亲自临见宫人,一一阅问,察其颜色,开示恩信。宫人盗者,即时其服,不加鞭棰,不敢隐情,宫人惊,咸称神明。

12 和熹邓皇... :
邓太后雅性不好淫祀。

13 和熹邓皇... :
邓太后临朝,上林鹰犬,悉斥放之。

14 和熹邓皇... :
下□尚书曰:“国家离乱,大匇未安,黄门鼓吹,曷有燕乐之志。欲罢黄门鼓吹。”

15 和熹邓皇... :
和熹邓后称制,永初二年三月,京师旱,至五月朔,太后幸雒阳寺,省庶狱,举冤囚。徒杜泠不杀人,自诬,被掠羸困,使舆见,畏吏,不敢自理。吏将去,微疾举颈,若欲有言,太后察视觉之,即呼还问状,遂信,即时收令下狱抵罪,尹左迁。行未还宫,澍雨大降。

16 和熹邓皇... :
邓太后尝体不安,左右忧惶,至令祷祠,愿以人为代。太后闻之,即谴怒,敕掖庭令以下:“何故乃有此不祥之言?”左右咸流涕,叹太后临大病,不自顾,而念兆民。后病瘳,岂非天地之应与?

17 和熹邓皇... :
和熹邓后自遭大忧,及新野君仍丧,诸兄常悲伤思慕,羸瘦骨立,不能自胜。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/he-xi-deng-huang-hou