Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show statistics Edit searchSearch details:
Scope: 卷下 Request type: Paragraph
Condition 1: Contains text "居西都時高帝以下每帝各別立廟月備法駕遊衣冠又未定迭毀之禮" Matched:1.
Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.

卷下

Library Resources
5 卷下:
宗廟之制:古學以為人君之居,前有朝,後有寢,終則前制廟以象朝,後制寢以象寢,廟以藏主,列昭穆;寢有衣冠几杖,象生之具,總謂之宮。《月令》曰:「先薦寢廟。」《詩》云:「公侯之宮。」《頌》曰:「寢廟奕奕。」言相連也,是皆其文也。古不墓祭,至秦始皇出寢起居于墓側,漢因而不改,故今陵上稱寢殿,有起居衣冠象生之備,皆古寢之意也。居西都時,高帝以下,每帝各別立廟,月備法駕遊衣冠,又未定迭毀之禮。元帝時,丞相匡衡、御史大夫貢禹乃以經義處正,罷遊衣冠,毀先帝親盡之廟。高帝為太祖,孝文為太宗,孝武為世宗,孝宣為中宗,祖宗廟皆世世奉祠,其餘惠景以下皆毀,五年而稱殷祭,猶古之禘祫也,殷祭則及諸毀廟,非殷祭則祖宗而已。光武中興,都洛陽,乃合高祖以下至平帝為一廟,藏十一帝主于其中,元帝于光武為禰,故雖非宗而不毀也。後嗣遵承,遂常奉祀光武舉天下以再受命復漢祚,更起廟稱世祖。孝明臨崩遺詔遵儉毋起寢廟,藏主于世祖廟。孝章不敢違,是後遵承藏主于世祖廟,皆如孝明之禮,而園陵皆自起寢廟。孝明曰顯宗,孝章曰肅宗,是後踵前。孝和曰穆宗,孝安曰恭宗,孝順曰敬宗,孝桓曰威宗,唯殤、沖、質三少帝,皆以未踰年而崩,不列于宗廟。四時就陵上祭寢而已。今洛陽諸陵,皆以晦望、二十四氣伏、社臘及四時日上飯。大官送用,園令食監典省其親陵所宮人,隨鼓漏,理被枕,具盥水,陳嚴具。天子以正月五日畢供後上原陵,以次周徧,公卿百官皆從,四姓小侯諸侯家婦,凡與先帝先后有瓜葛者,及諸侯王、大夫郡國計吏、匈奴朝者西國侍子皆會,尚書官屬,陛西除下先帝神座,後大夫計吏皆當軒下,占其郡穀價,四方災異,欲皆使先帝魂神具聞之,遂于親陵各賜計吏而遣之。正月上丁祠南郊,禮畢,次北郊明堂,高祖廟、世祖廟謂之五供。五供畢,以次上陵也。四時宗廟用牲十八太牢,皆有副倅。西廟五主:高帝、文帝、武帝、宣帝、元帝也。高帝為高祖,文帝為太宗,武帝為世宗,宣帝為中宗,其廟皆不毀。孝元功薄當毀,光武復天下,屬弟于元帝為子,以元帝為禰廟,故列于祖宗,後嗣因承,遂不毀也。

Total 1 paragraphs. Page 1 of 1.