Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋畜》

Books referencing 《釋畜》 Library Resources
1 釋畜:
騊駼,馬。

2 釋畜:
野馬。

3 釋畜:
駮,如馬,倨牙,食虎豹。

4 釋畜:
騉蹄趼,善陞甗。

5 釋畜:
騉駼,枝蹄趼,善陞甗。

6 釋畜:
小領,盜驪。

7 釋畜:
絕有力,駥。

8 釋畜:
膝上皆白,惟馵。

9 釋畜:
四骹皆白,驓。

10 釋畜:
四蹢皆白,首。

11 釋畜:
前足皆白,騱。

12 釋畜:
後足皆白,翑。

13 釋畜:
前右足白,啟。

14 釋畜:
左白,踦。

15 釋畜:
後右足白,驤。

16 釋畜:
左白,馵。

17 釋畜:
騮馬白腹,騵。

18 釋畜:
驪馬白跨,驈。

19 釋畜:
白州,驠。

20 釋畜:
尾本白,騴。

21 釋畜:
尾白,駺。

22 釋畜:
馰顙白,顛。

23 釋畜:
白達素,縣。

24 釋畜:
面顙皆白,惟駹。

25 釋畜:
回毛在膺宜乘。

26 釋畜:
在肘後,減陽,在幹茀方。在背,闋廣。

27 釋畜:
逆毛,居馻。

28 釋畜:
騋牝,驪牡。

29 釋畜:
玄駒,褭驂。

30 釋畜:
牡曰騭。

31 釋畜:
牝曰騇。

32 釋畜:
騮白駁。

33 釋畜:
黃白騜。

34 釋畜:
騮馬黃脊,騝。

35 釋畜:
驪馬黃脊,騽。

36 釋畜:
青驪,駽。

37 釋畜:
青驪驎,驒。

38 釋畜:
青驪繁鬣,騥。

39 釋畜:
驪白雜毛,駂。

40 釋畜:
黃白雜毛,駓。

41 釋畜:
陰白雜毛,駰。

42 釋畜:
蒼白雜毛,騅。

43 釋畜:
彤白雜毛,騢。

44 釋畜:
白馬黑鬣,駱。

45 釋畜:
白馬黑脣,駩。

46 釋畜:
黑喙騧。

47 釋畜:
一目白瞷,二目白魚,既差我馬,差,擇也。宗廟齊毫。戎事齊力,田獵齊足。

48 釋畜:
馬屬

49 釋畜:
犘牛,𤜌牛,犤牛,犩牛,犣牛,犝牛,犑牛。角,一俯一仰,觭。皆踊,觢。黑脣犉,黑眥牰,黑耳犚,黑腹牧,黑腳犈。其子犢,體長牬,絕有力欣犌。

50 釋畜:
牛屬

51 釋畜:
羊,牡羒,牝牂,夏羊,牡羭,牝羖,角不齊觤,角三觠羷,羳羊黃腹,未成羊,羜,絕有力奮。

52 釋畜:
羊屬

53 釋畜:
犬生三猣,二師,一玂。未成毫,狗。長喙獫,短喙猲,獢。絕有力狣,尨狗也。

54 釋畜:
狗屬

55 釋畜:
雞大者蜀。蜀子雓。未成雞僆。絕有力奮。

56 釋畜:
雞屬

57 釋畜:
馬八尺為駥。牛七尺為犉。羊六尺為羬。彘五尺為䝈。狗四尺為獒。雞三尺為鶤。

58 釋畜:
六畜

URN: ctp:er-ya/shi-chu