Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释宫》

Books referencing 《释宫》 Library Resources
1 释宫:
宫谓之室,室谓之宫。

2 释宫:
牖户之间谓之扆,其内谓之家。

3 释宫:
东西墙谓之序。

4 释宫:
西南隅,谓之奥。西北隅,谓之屋漏。东北隅,谓之宦。东南隅,谓之㝔。

5 释宫:
柣,谓之阈。枨,谓之楔。楣,谓之梁。枢,谓之椳。

6 释宫:
枢,达北方,谓之落时。

7 释宫:
落时,谓之戺。

8 释宫:
垝,谓之坫。

9 释宫:
墙,谓之墉。

10 释宫:
镘,谓之圬。

11 释宫:
椹,谓之榩。

12 释宫:
地,谓之黝。

13 释宫:
墙,谓之垩。

14 释宫:
樴,谓之杙,在墙者,谓之楎,在地者,谓之臬,大者,谓之栱,长者,谓之阁。

15 释宫:
闍,谓之台;有木者,谓之榭。

16 释宫:
鸡栖于弋,为榤,凿垣而栖,为埘。

17 释宫:
植,谓之传。传,谓之突。

18 释宫:
杗廇,谓之梁,其上楹,谓之梲,閞,谓之槉,栭。

19 释宫:
谓之楶,栋,谓之桴,桷,谓之榱,桷直而遂,谓之阅,直不受檐,谓之交,檐,谓之樀。

20 释宫:
容,谓之防。

21 释宫:
连,谓之簃。

22 释宫:
屋上薄,谓之筄。

23 释宫:
两阶间,谓之乡,中庭之左右,谓之位,门屏之间。

24 释宫:
谓之宁,屏,谓之树。

25 释宫:
閍,谓之门,正门,谓之应门,观,谓之阙,宫中之门,谓之闱,其小者,谓之闺,小闺,谓之閤,衖门。

26 释宫:
谓之闳,门侧之堂,谓之塾,橛,谓之阒,阖,谓之扉,所以止扉,谓之闳。

27 释宫:
瓴甋,谓之甓。

28 释宫:
宫中衖,谓之壼,庙中路,谓之唐,堂途,谓之陈。

29 释宫:
路,旅,途也,路,场,猷,行,道也。

30 释宫:
一达,谓之道路,二达,谓之歧旁,三达,谓之剧旁,四达,谓之衢,五达,谓之康,六达,谓之庄,七达,谓之剧骖,八达,谓之崇期,九达,谓之逵。

31 释宫:
室中,谓之时,堂上,谓之行,堂下,谓之步,门外,谓之趋,中庭,谓之走,大路,谓之奔。

32 释宫:
堤,谓之梁,石杠,谓之徛。

33 释宫:
室有东西厢,曰庙,无东西厢有室,曰寝,无室,曰榭,四方而高,曰台,陕而修曲,曰楼。

URN: ctp:er-ya/shi-gong