Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释器》

Books referencing 《释器》 Library Resources
1 释器:
木豆,谓之豆。

2 释器:
竹豆,谓之笾。

3 释器:
瓦豆,谓之登。

4 释器:
盎,谓之缶。

5 释器:
瓯瓿,谓之瓵。

6 释器:
康瓠,谓之甈。

7 释器:
斪,斸,谓之定。

8 释器:
斫,谓之鐯。

9 释器:
𠝡,谓之疀。

10 释器:
緵罟,谓之九罭,九罭,鱼罔也。

11 释器:
嫠妇之笱,谓之罶。

12 释器:
罺,谓之汕。

13 释器:
篧,谓之罩。

14 释器:
槮,谓之涔。

15 释器:
鸟罟,谓之罗。

16 释器:
兔罟,谓之罝。

17 释器:
麋罟,谓之罞。

18 释器:
彘罟,谓之羉。

19 释器:
鱼罟,谓之罛。

20 释器:
繴谓之罿。

21 释器:
罿,罬也。

22 释器:
罬谓之罦。

23 释器:
罦,覆车也。

24 释器:
絇,谓之救。

25 释器:
律,谓之分。

26 释器:
大版,谓之业。

27 释器:
绳之,谓之缩之。

28 释器:
彝,卣,罍,器也。

29 释器:
小罍,谓之坎。

30 释器:
衣裗,谓之䘽。

31 释器:
黼领,谓之襮。

32 释器:
缘,谓之纯。

33 释器:
袕,谓之褮。

34 释器:
衣,眦,谓之襟。

35 释器:
衱,谓之裾。

36 释器:
衿,谓之袸。

37 释器:
佩衿,谓之褑。

38 释器:
执衽,谓之袺。

39 释器:
扱衽,谓之襭。

40 释器:
衣蔽前,谓之襜。

41 释器:
妇人之褘,谓之缡。缡緌也。

42 释器:
裳削幅,谓之纀。

43 释器:
舆革,前,谓之鞎。

44 释器:
后,谓之笰。

45 释器:
竹,前,谓之御。

46 释器:
后,谓之蔽。

47 释器:
环,谓之捐。

48 释器:
镳,谓之钀。

49 释器:
载辔,谓之轙。

50 释器:
辔首,谓之革。

51 释器:
餀,谓之餯。

52 释器:
食饐,谓之餲。

53 释器:
抟者,谓之糷。

54 释器:
米者,谓之糪。

55 释器:
肉,谓之败。

56 释器:
鱼,谓之馁。

57 释器:
肉,曰脱之。

58 释器:
鱼,曰斮之。

59 释器:
冰,脂也。

60 释器:
肉,谓之羹。

61 释器:
鱼,谓之鮨。

62 释器:
肉,谓之醢。

63 释器:
有骨者,谓之臡。

64 释器:
康,谓之蛊。

65 释器:
淀,谓之垽。

66 释器:
鼎绝大,谓之鼐。

67 释器:
圜弇上,谓之鼒。

68 释器:
附耳外,谓之釴。

69 释器:
款足者,谓之鬲。

70 释器:
䰝,谓之鬵。

71 释器:
鬵,鉹也。

72 释器:
璲,瑞也。

73 释器:
玉十,谓之区。

74 释器:
羽本,谓之翮。

75 释器:
一羽,谓之箴。十羽,谓之縳,百羽,谓之緷。

76 释器:
木,谓之虡。

77 释器:
旄,谓之藣。

78 释器:
菜,谓之蔌。

79 释器:
白盖,谓之苫。

80 释器:
黄金,谓之璗,其美者谓之鏐。白金,谓之银,其美者,谓之镣。

81 释器:
鉼金,谓之钣。

82 释器:
锡,谓之鈏。

83 释器:
象,谓之鹄。角,谓之觷。犀,谓之剒。木,谓之剫。玉,谓之雕。

84 释器:
金,谓之镂。木,谓之刻。骨,谓之切。象,谓之嗟。玉,谓之琢。

85 释器:
石,谓之磨。

86 释器:
璆琳,玉也。

87 释器:
简,谓之毕。

88 释器:
不律,谓之笔。

89 释器:
灭,谓之点。

90 释器:
绝泽,谓之铣。

91 释器:
金镞翦羽,谓之鍭。

92 释器:
骨镞不翦羽,谓之志。

93 释器:
弓有缘者,谓之弓。

94 释器:
无缘者,谓之弭。

95 释器:
以金者,谓之铣。以蜃者,谓之珧。以玉者,谓之圭。

96 释器:
圭大尺二寸,谓之玠。

97 释器:
璋大八寸,谓之琡。

98 释器:
璧大六寸,谓之宣。

99 释器:
肉倍好,谓之璧。

100 释器:
好倍肉,谓之瑗。

101 释器:
肉好若一,谓之环。

102 释器:
繸,绶也。

103 释器:
一染,谓之縓。

104 释器:
再染,谓之赬。

105 释器:
三染,谓之纁。

106 释器:
青,谓之葱。

107 释器:
黑,谓之黝。

108 释器:
斧,谓之黼。

109 释器:
邸,谓之柢。

110 释器:
雕,谓之琢。

111 释器:
蓐,谓之兹。

112 释器:
竿,谓之箷。

113 释器:
箦,谓之笫。

114 释器:
革中绝,谓之辨。

115 释器:
革中辨,谓之韏。

116 释器:
镂,䤹也。

117 释器:
卣,中尊也。

URN: ctp:er-ya/shi-qi