Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释丘》

Books referencing 《释丘》 Library Resources
1 释丘:
丘一成为敦丘。

2 释丘:
再成为陶丘。

3 释丘:
再成锐上为融丘。

4 释丘:
三成为昆仑丘。

5 释丘:
如乘者乘丘。

6 释丘:
如陼者陼丘。

7 释丘:
水潦所止泥丘。

8 释丘:
方丘胡丘。

9 释丘:
绝高为之京。

10 释丘:
非人为之丘。

11 释丘:
水潦所还埒丘。

12 释丘:
上正章丘。

13 释丘:
泽中有丘。都丘。

14 释丘:
当途梧丘。

15 释丘:
途出其右而还之画丘,途出其前戴丘,途出其后昌丘。

16 释丘:
水出其前渻丘。水出其后沮丘,水出其右正丘,水出其左营丘。

17 释丘:
如覆敦者敦丘。

18 释丘:
逦迤沙丘。

19 释丘:
左高咸丘右高临丘。

20 释丘:
前高旄丘,后高陵丘,偏高阿丘,宛中宛丘,丘背有丘,为负丘,左泽定丘,右陵泰丘,如亩亩丘,如陵陵丘,丘上有丘。为宛丘,陈有宛丘,晋有潜丘,淮南有州黎丘,天下有名丘五,三在河南,其二在河北。

21 释丘:

22 释丘:
望厓洒而高岸。

23 释丘:
夷上洒下不漘。

24 释丘:
隩,隈。

25 释丘:
厓内为隩,外为隈。

26 释丘:
毕堂墙。

27 释丘:
重厓岸。

28 释丘:
岸上浒。

29 释丘:
坟大防。

30 释丘:
涘为厓。

31 释丘:
穷渎汜。

32 释丘:
谷者溦。

33 释丘:
厓岸

URN: ctp:er-ya/shi-qiu