Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《釋水》

Books referencing 《釋水》 Library Resources
1 釋水:
泉一見一否為瀸。

2 釋水:
井一有水一無水為瀱汋。

3 釋水:
濫泉正出。正出,涌出也。

4 釋水:
沃泉縣出。縣出,下出也。

5 釋水:
氿泉穴出。穴出,仄出也。

6 釋水:
湀闢流川。過辨回川。

7 釋水:
灉反入。潬沙出。

8 釋水:
汧出不流。

9 釋水:
歸異出同流肥。

10 釋水:
瀵大出尾下。

11 釋水:
水醮曰厬。

12 釋水:
水自河出為灉。

13 釋水:
濟為濋,汶為灛,洛為波,漢為潛。

14 釋水:
淮為滸,江為沱,濄為洵,潁為沙,汝為濆。

15 釋水:
水決之澤,為汧。

16 釋水:
決復入為氾。

17 釋水:
河水清且灡漪,大波為瀾。

18 釋水:
小波為淪。

19 釋水:
直波為徑。

20 釋水:
江有沱,河有灉,汝有濆。

21 釋水:
滸,水厓。

22 釋水:
水草交,為湄。

23 釋水:
濟有深涉。

24 釋水:
深則厲,淺則揭。揭者,揭衣也。

25 釋水:
以衣涉水為厲。

26 釋水:
繇膝以下為揭。

27 釋水:
繇膝以上為涉。

28 釋水:
繇帶以上為厲。

29 釋水:
潛行為泳。

30 釋水:
汎汎楊舟。

31 釋水:
紼縭維之。紼,𦆽也。

32 釋水:
縭,緌也。

33 釋水:
天子造舟。

34 釋水:
諸侯維舟。

35 釋水:
大夫方舟。

36 釋水:
士特舟。

37 釋水:
庶人乘泭。

38 釋水:
水注川曰谿。注谿曰谷。注谷曰溝。注溝曰澮。注澮曰瀆。

39 釋水:
逆流而上曰泝洄。

40 釋水:
順流而下曰泝游。

41 釋水:
五絕流曰亂。

42 釋水:
江河淮濟為四瀆,四瀆者,發源注海者也。

43 釋水:
水泉

44 釋水:
水中可居者曰洲,小洲曰陼,小陼曰沚,小沚曰坻。

45 釋水:
人所為為潏。

46 釋水:
水中

47 釋水:
河出崑崙虛,色白。

48 釋水:
所渠并千七百一川,色黃。

49 釋水:
百里一小曲,千里一曲一直。

50 釋水:
河曲

51 釋水:
徒駭。太史。馬頰。覆鬴。胡蘇。簡。絜。鉤盤。鬲津。

52 釋水:
九河

URN: ctp:er-ya/shi-shui